Return to Apie ŠALFASS

Lietuvos sporto enciklopedija – Apie ŠALFASS

Lietuvos sporto enciklopedija – Apie ŠALFASS

lse_logo_www200x139Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga, ŠALFASS (1947-65 Vyriausias fizinio auklėjimo ir sporto komitetasVyr. FASK), visuom. organizacija, vienijanti Š. Amerikos liet. sporto klubus, koordinuojanti jų veiklą, organizuojanti geriausių Š. Amerikos lietuvių sportininkų išvykas rungtyniauti į kitus žemynus, šalis, palaikanti ryšius su Pasaulio lietuvių bendruomene (PLB), Australijos lietuvių fizinio auklėjimo sąjunga (ALFAS) ir Lietuvos Respublikos sporto organizacijomis, siekianti ir skatinanti liet. kilmės išeivių lietuvybės išlaikymą. 1947 Vokietijoje įkurtas Vyr. FASK vadovavo visos Vokietijos liet. išeivių sportui. 1949 daugumai liet. išeivių persikėlus į JAV, Kanadą, Australiją, jo veikla 1951-52 atnaujinta Čikagoje, jis vienijo Amerikos ir Kanados lietuvių sporto organizacijas. 1965 Klivlande (Cleveland, JAV) vykusiame sporto vadovų suvažiavime FASK vardas buvo pakeistas į Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungą (ŠALFASS).

1947 FASK vienijo 24 sporto klubus, kuriuose buvo 383 nariai, ŠALFASS 2006 – 28 klubus, turinčius 868 narius, 2011 – > 30 klubų, turinčių ~ 1000 narių.

ŠALFASS  1957-69 leido žurnalą ­ Sportas, 1978 Toronte surengė pirmąsias ir 1983 Čikagoje antrąsias ­ Pasaulio lietuvių sporto žaidynes. Nuo 1951 atskiri ŠALFASS  sporto klubai organizuoja ŠALFASS  metines žaidynes. Vyksta kasmetiniai ŠALFASS suvažiavimai.

ŠALFASS  garbės nariai: Juozas Bačiūnas (nuo 1963), Pranas Berneckas (nuo 1979), Algirdas Bielskus ir Bronius Keturakis (nuo 1983), Vytautas Grybauskas (nuo 1986), Sigitas Krašauskas (nuo 1990), Pranas Mickevičius (nuo 1991), Zigmas Žiupsnys (nuo 1992), Pranas Gvildys (nuo 1994), Rimantas Dirvonis (nuo 1996), Valdas Adamkus (nuo 1997), Aleksandras Vakselis ir Kazimieras Sapočkinas (nuo 1998), Jonas Nešukaitis (nuo 1999), Antanas Supronas (nuo 2000), Remigijus Gaška (2001), vysk. Paulius Baltakis ir Elvyra Vodopolienė (nuo 2003), Kęstutis Čerkeliūnas (nuo 2005), Aleksas Lauraitis (nuo 2006), Edvardas Šulaitis ir Jonas Gustainis (nuo 2008).

ŠALFASS  pirmininkai: Leonas Baltrūnas (1946), Zenonas Puzinauskas (1947-49), Valdas Adamkavičius-Adamkus (laikinasis – 1949, 1950), Zenonas Puzinauskas (1952), Bronius Keturakis (1952-56), Algirdas Nasvytis (1956-59), Aleksandras Vakselis (1959-61), Jaunutis Pijus Nasvytis (1961-65), Jonas Gustainis (1965), Sigitas Krašauskas (1965-68, 1970-72), Algirdas Bielskus (1968-70), Jonas Baris (1972-74), Edmundas Ringus (1974-76), Pranas Berneckas (1976-81, 1984-87), Valdas Adamkus (1981-84, 1987-91), Audrius Šileika (1991-2001), Rimantas Dirvonis (2001-04), Kazimieras Deksnys (2004-07), Laurynas Misevičius (nuo 2007).

L: K. Čerkeliūnas, P. Mickevičius, S. Krašauskas Išeivijos lietuvių sportas 1944-1984 Toronto 1986; S. Krašauskas Penkiasdešimt sportinės veiklos metų išeivijoje Toronto, Ontario 2001.

Laurynas Misevičius, Stanislovas Stonkus

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/about/lse-salfass/