Naujasis Niujorko LAK primininkas

Naujasis Niujorko LAK primininkas J. Jankauskas:
„Privalome dėti daugiau pastangų pritraukti Niujorke apsigyvenusių jaunų lietuvių, kad ir dar bent 100 metų mūsų organizacija išsilaikytų!”

Laurynas R. MISEVIČIUS, “Amerikos lietuvis”

Daugiau kaip prieš šimtmetį, 1901-aisiais įkurtas Niujorko Lietuvių Atlletų klubas yra seniausia iki šiol tebeveikianti Amerikos lietuvių sporto mėgėjų organizacija, kažin ar vyresnių yra ir kur kitur užsienyje. Šiemet 110 metų jubiliejų pažymintis NYLAK metus pradėjo su gerokai atsinaujinusia savo Valdyba, kurioje ne tik 4 nauji nariai, bet dar ir pirmininkas. Ta proga kalbiname naująjį LAK vadovą Niujorke gimusį JAV lietuvį Joną Jankauską:

– Prisistatyk trumpai AL „Rytų pakrantėje” skaitytojams, kaip „susidraugavai” su sportu ir įsijungei į LAK veiklą?

Gimiau Niujorke, buvusio LAK pirmininko Algirdo Jankausko ir nenuilstančios klubo rėmėjos Vidos Jankauskienės šeimoje. Esame penki judviejų vaikai – 4 sesutės ir aš. Jau būdamas 8 metų prisidėjau prie NYLAK sportinio gyvenimo – žaidžiau krepšinį ir tinklinį. Turėjau progą atstovauti klubui ne tik daugelyje ŠALFASS varžybų, bet ir keliuose lietuvių organizuotuose turnyruose Australijoje, Kandoje ir netgi Lietuvoje. Lankiau ir baigiau 10 klasių Niujorko Maironio lituanistinėje mokykloje, priklausau „Tauro” tunto skautams, „Tryptinio” tautinių šokių grupei, buvau Šv. Mišių patarnautojas Brooklyn, NY lietuviškoje Apreiškimo bažnyčioje ir dirbau įvairiose pareigose „Neringos“ stovykloje Vermont valstijoje. Lankiau Queens kolegiją ir dešimtmetį išdirbęs grafikos dizaineriu, šiuo metu dirbu su kitais dviem Amerikos lietuviais Edvardu Keziu ir Rytu Stankūnu Edvardo įkurtoje eksporto firmoje Niujorko priemiestyje. Esu vedęs, su žmona Denise gyvename Queens, NY.

– Gal esi pirmas Amerikoje jau gimęs LAK pirmininkas?

Iš tiesų jau… ketvirtas toks! Prieš mane NYLAK yra vadovavę JAV gimę Juozas Milukas, Tomas Lora ir Astra Bilerienė.

– Kaip jautiesi tapęs greičiausiai seniausio pasaulyje tebeveikiančio lietuvių sporto mėgėjų klubo vadovu – didelis įsipareigojimas? Ką tikiesi nuveikti?

Būtų klaida nepaminėti ypatingą mano pirmtako, ką tik baigusio savo kadenciją buvusio vilniečio „trečiabangio“ Stasio Kavaliausko indėlį. Jo įdėtos pastangos ir pasiaukojamas triūsas tapo man pavyzdžiu, kuriuo aš stengsiuosi sekti. Man yra tikrai didelė garbė būti, kad ir maža dalele, tokio garbingo klubo su turtinga istorija, nepriekaištinga reputacija ir šviesia ateitimi. Žinodamas, kad esu savotiškas to palikimo tęsinys, tai priimu su nusižeminimu ir didele atsakomybe. Manau, kad mūsų klubas turi ne tik išlaikyti dėmesį vienijant Niujorko lietuvius per sportą, bet ir imtis aktyvesnio vaidmens apjungiant pirmaujančią Niujorko lietuvių bendruomenę.

– Kas Jonui padės naujojoje NYLAK Valdyboje, kaip išsidalino pareigos dabar?

Esu laimingas, galėdamas pranešti, kad sekantys asmenys vėl sutiko apsiimti eiti šias pareigas: Aldona Augylienė (iždininkė), Juozas Milukas (sporto reikalų vedėjas), Petras Ševelkovas (stalo teniso vadovas) ir Linas Vebeliūnas (atsakingas už patalpų parūpinimą mūsų klubo narių treniruotėms). Pirmą sykį į NYLAK Valdybą įeis Nina Jankauskaitė (sekretorė), Karolis Mačiulskis (atsakingas už krepšinį), Algirdas Baronas ir Vytas Goštautas (papildomi nariai).

Svarbiausias darbas yra atgaivinti Niujroko apylinkių vaikų lavinimą įvariose sporto šakose – ar tai būtų populiariausias tarp lietuvių krepšinis, ar tinklinis, stalo tenisas ir kt. Privalome dėti daugiau pastangų pritraukti Niujorke apsigyvenusių jaunų lietuvių, kad ir dar bent 100 metų mūsų organizacija išsilaikytų! Taip pat planuojame įsteigti NYLAK Garbės areną (“Hall of Fame”) garsaus buvusio Lietuvių Atletų Klubo pirmininko Prano Gvildžio vardu.

– Kada galų gale būsime pakviesti į grandiozinį Niujorko LAK balių? Taip ir nesulaukėme žadėtos 105 metų paminėjimo iškilmių puotos, o kaip su 110-osiomis metinėmis?!

Reikia tikėtis, kad šiemet bus surengta vakaronė atšvęsti šią gražią sukaktį ir naują mūsų klubo Garbės arenos įsteigimą.

Eugenijos Misevičienės nuotraukoje naujasis NYLAK pirmininkas Jonas Jankauskas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/naujasis-niujorko-lak-primininkas/