Seniausias lietuvių sporto darbuotojas JAV

Edvardas ŠULAITIS

Ilgametis Š. Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos (ŠALFASS) sekretorius Algirdas Bielskus neseniai (rugsėjo 28 d.) atšventė savo 86-ąjį gimtadienį. Ta proga Slovėnų globos namuose, kuriuose dabar sukaktuvininkas gyvena, buvo susirinkę daugiau nei 30 jo artimesnių draugų bei pažįstamų.

A. Bielskus, be kitų dovanų, gavo marškinėlius su užrašu „Žaibo karalius“, mat daugiau nei pusšimtį metų jis praleido Clevelando LSK „Žaibo“ lengvaatlečių gretose. Dirbo atletikos bei tinklinio treneriu, taip pat buvo klubo valdybos narys.

Apie 50 metų A. Bielskus ėjo ir lietuvių sporto vadovybės Šiaurės Amerikoje gen. sekretoriaus pareigas, dalyvavo ir šių metų lapkričio 15 d. Clevelande vykusiame sporto organizacijos suvažiavime. Dėl pablogėjusios sveikatos jis pasiprašė atleidžiamas iš pareigų. Prašymas buvo patenkintas, į ŠALFASS vadovybę išrinktas New Yorko Lietuvių atletų klubo pirmininkas S. Kavaliauskas, o A. Bielskus joje yra „Ex officio“.

Savo sportinę karjerą pradėjo dar Lietuvoje

Sportuoti A. Bielskus pradėjo būdamas Kauno „Aušros“ gimnazijos auklėtiniu. Tada jis domėjosi dailiuoju čiuožimu. Prieš 70 metų (1938-aisiais) jaunasis Algirdas tapo Kauno jaunių dailiojo čiuožimo čempionu. Tuo metu jis priklausė Kauno „Perkūno“ sporto klubui.

Karo sūkuryje patekęs į Vokietiją, tuoj po II pasaulinio karo vėl atgaivino savo sportinę veiklą. Dirbo Rosenheimo „Grandies“ sporto klubo lengvosios atletikos ir tinklinio treneriu, pats aktyviai sportavo ir buvo klubo pirmininkas.

Baigęs Grafenaschau vietovėje Vokietijoje surengtus kūno kultūros mokytojų ir sporto instruktorių kursus, jis dirbo kūno kultūros mokytoju Rosenheimo stovyklos lietuvių progimnazijoje.

Atvykęs į JAV, A. Bielskus iš pradžių dalyvavo Bruklino lietuvių atletų klubo veikloje, o vėliau, persikėlęs į Clevelandą, buvo „Žaibo“ klubo narys ir veikėjas. Jis buvo ne tik „Žaibo“, bet ir Vidurio Vakarų sporto apygardos pirmininkas. Taip pat vadovavo laikinajam FASK`ui, o vėliau – ŠALFASS, ilgiausiai dirbo šios organizacijos gen. sekretoriumi (iki šių metų lapkričio 15 d.).

A. Bielskus buvo vienas iš Pabaltijiečių sporto federacijos steigėjų bei ilgametis jos pirmininkas. Jis buvo organizacinių komitetų rengiant I ir II pasaulio lietuvių sporto žaidynes narys, JAV LB valdybos vicepirmininkas sporto reikalams. 1983 m. už ilgametę sporto veiklą ŠALFASS suvažiavime A. Bielskus išrinktas organizacijos garbės nariu. Jis išugdė nemažai lengvaatlečių bei tinklininkų (berniukų ir mergaičių). Daug A. Bielskus rašė ir lietuvių spaudai.

Šiam nusipelniusiam lietuvių sporto veikėjui linkime dar daug ilgų gyvenimo metų!

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/seniausias-lietuviu-sporto-darbuotojas-jav/