2013 m. visuotinis ŠALFASS suvažiavimas

cleveland_namai1. Kasmetinis visuotinis ŠALFASS suvažiavimas šaukiamas 2013 m. lapkričio 23 d., šeštadienį, 11:00 val. ryto, Klyvlendo Lietuvių Namuose adresu 877 East 185th Str., Cleveland, Ohio (Tel. pasiteiravimui 216-531-2131).
2. Pagal ŠALFASS statutą, visuotiniame suvažiavime pilnateisiais nariais dalyvauja:

a. Sporto klubų visuotinio narių susirinkimo išrinktieji atstovai – nuo kiekvieno 10 ŠALFASS 2013 m. registruotų narių po 1 atstovą. Nepilnai 10 narių skaitomi pilnais.
b. Sporto klubų pirmininkai ar jų įgaliotieji asmenys.
c. ŠALFASS Centro valdybos nariai ir kandidatai.
d. ŠALFASS Revizijos komisijos nariai.
e. ŠALFASS Garbės teismo nariai.
f. Sporto apygardų vadovai ir 1 apygardos komiteto narys.
g. Atskirų sporto šakų komitetų ir kitų specialių ŠALFASS padalinių vadovai ar jų įgaliotieji.
h. ŠALFASS Garbės nariai.
i. ŠALFASS Centro valdybos nuožiūra pakviesti asmenys (nedaugiau kaip trys).

3. Klubo rinktasis atstovas, negalėdamas asmeniškai suvažiavime dalyvauti, gali raštu įgalioti save atstovauti kitą to paties klubo rinktąjį ir suvažiavime dalyvaujantį asmenį, užpildydamas nustatytos formos įgaliojimą.
4. Klubą suvažiavime atstovauti gali tik to klubo nariai. Jokiu būdu negalima atstovauti svetimo klubo pilna balsavimo teise.
5. Suvažiavime nedalyvaujantys pilną balsavimo teisę turintys ŠALFASS administracijos pareigūnai negali perduoti įgaliojimo atstovauti save kitam tos pačios administracijos nariui.
6. Suvažiavime dalyvauti pilna balsavimo teise gali tik 2013 m. metinę registraciją ŠALFASS atlikę klubai. Klubo kontingentas nustatomas pagal 2013 m. metinės registracijos duomenis.
7. Išskyrus ŠALFASS Garbės narius, visi rinktieji ir skirtieji suvažiavimo atstovai bei ŠALFASS administracijos pareigūnai privalo būti atlikę 2013 m. registraciją. Neatlikusiems balsavimo teisė suspenduojama, kol nebus atlikta.
8. Sporto apygardos, atskirų sporto šakų komitetai bei kiti specialūs ŠALFASS padaliniai įpareigojami, o sporto klubai raginami savo metinės veiklos pranešimus pateikti suvažiavimui raštu lietuvių arba anglų kalbomis.
9. Patariamuoju balsu suvažiavime dalyvauti kviečiami sporto darbuotojai, fizinio lavinimo mokytojai, sporto veteranai, lietuviškų organizacijų, ypač jaunimo, atstovai, spaudos darbuotojai ir visi lietuvišku sportiniu judėjimu besidomintys asmenys.
10. Po lapkričio 10 d. Centro valdyba praneš suvažiavimo darbotvarkę, atstovų mandatus bei visą kitą reikiamą informaciją.
11. Norintieji pateikti pasiūlymus, pageidavimus ir gauti kokios nors detalesnės informacijos prašomi kreiptis į Centro valdybos pirm. Lauryną Misevičių adresu 37 Elliot Pl., Edison, NJ, 08817. Tel./fax.: 732-317-9195, el. p. rytupakrante@yahoo.com.
12. Nesusidarius kvorumui, už valandos šaukiamas kitas suvažiavimas, kuris skaitysis teisėtu, nežiūrint atstovų skaičiaus.
13. Šalia įprastų ŠALFASS reikalų, vienu svarbiausių darbotvarkės punktų šiais metais bus Žaidynių pravedimo finansavimo didinimo, draudimo ir pagrindinių kitų metų porto varžybų vietovių parinkimo klausimai, taip pat vyks rinkimai į Centro valdybą sekančiai 3-jų metų kadencijai.

P.S. Šeštadienio, lapkričio 23-osios, vakarą neteks nuobodžiauti, nes Klyvlendo Lietuvių Piliečių klubas kvies į Eugenijaus Dicevičiaus koncertą II-ojo a. salėje(pradžia 8 v.v.) Visi kviečiami atvykti!

ŠALFASS Centro valdyba

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2013-suvaziavimas/