2013 m. lapkričio 23 d. suvažiavimo darbotvarkė

cleveland_namai2013 m. LAPKRIČIO 23 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
2. Darbotvarkės priėmimas.
3. Sveikinimai žodžiu ir raštu.
4. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
5. 2014 metų varžybų kalendorius.
6. Metinės 2013 metų pirmenybės: a) slidinėjimas, b) senjorų krepšinis, c) 63-sios Žaidynės Čikagoje, d) jaunučių krepšinio pirmenybės kartu su suaugusių , veteranų turnyrais, e) kitos.
7. IX-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Klaipėdoje, galimas Žiemos sporto žaidynių organizavimas ateityje atskirai nuo vasaros šventės.
8. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV.
9. Einamieji reikalai:

a. Sportinės spaudos reikalai, komunikacija. ŠALFASS tinklapis.
b. Žaidynių finansavimo klausimas, ŠALFASS draudimo reikalai.
c. Sekretoriaus paieška, nauji Valdybos nariai, pirmininkas…pasiūlymai?

10. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) ir archyvų projektų eiga. Diskusijos.

Pietų pertrauka

11. ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
12. Pranešimai žodžiu ir raštu:

a. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko – pasiūlymų svarstymas.
b. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
c. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
d. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos, plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.

13. ŠALFASS Garbės teismo.
14. ŠALFASS Revizijos komiteto.
15. Sekančių 3-jų metų Centro valdybos rinkimai, 2014 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
16. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai – Žaidynių rengėjų nustatymas 2-4 metai ateityje.
17. Suvažiavimo uždarymas.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti suvažiavimo pradžioje.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/2013-darbotvarke/