Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečio minėjimo proga

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkės Dalios Henke sveikinimas Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečio minėjimo proga

Posėdžiavo Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdyba

Vasario mėnesį elektroniniu paštu vyko Pasaulio Lietuvių Bendruomenės valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomas liepos 14–17 dienomis Palangoje vyksiančio Pasaulio Lietuvių Bendruomenės (PLB) ir Pasaulio Lietuvių Jaunimo Sąjungos (PLJS) lyderių suvažiavimo „Už lietuvybę ir pilietiškumą“ dalyvio registracijos mokesčio dydis, galima PLB XVII Seimo, vyksiančio 2021 metais, data, Taivano Lietuvių Bendruomenės prašymas priimti į PLB, PLB valdybos pozicija dėl Astravo atominės elektrinės statybos. Posėdyje Valdyba patvirtino finansines ataskaitas už 2019 metus.

Atsižvelgusi į gautą suvažiavimui finansavimą ir sąmatą, PLB valdyba nutarė nustatyti suvažiavimo registracijos mokestį:  80 EUR (be nakvynės), 150 EUR (nakvynė dviviečiame kambaryje), 300 EUR (nakvynė vienviečiame kambaryje).

PLB valdyba nutarė surengti PLB XVII Seimo posėdžius 2021 metų birželio 28–30 dienomis. Seimo atidarymas  – birželio 27 d. Šiuo metu PLB valdyba atlieka bendruomenių apklausą, ar ši data būtų joms tinkama.

PLB Plėtros ir tvarumo komisijos pirmininkė Sigita Šimkuvienė pateikė PLB valdybai Taivano Lietuvių Bendruomenės prašymą priimti į PLB ir rekomendavo tenkinti Taivano Lietuvių Bendruomenės prašymą. PLB valdyba sveikina Taivano Lietuvių Bendruomenę prisijungus prie PLB. Šiuo metu PLB jungia 47 lietuvių bendruomenes.

PLB valdybos pozicija dėl Astravo atominės elektrinės statybos

Atsižvelgiant į Astravo atominės jėgainės keliamas grėsmes, pritariame, kad PLB 1) kviestų visų Lietuvos valdžios institucijų vadovus ir politinių partijų lyderius siekti nacionalinio susitarimo dėl Lietuvos veiksmų strategijos Astravo jėgainės atžvilgiu ir remtų bendras Lietuvos pastangas apsisaugoti nuo Astravo jėgainės keliamų grėsmių, 2) kviestų kraštų lietuvių bendruomenes (ypač Europos kontinente) pasekti JAV LB pavyzdžiu (žr. JAV LB Tarybos priimtą rezoliuciją žemiau) ir raginti savo narius pagal galimybes atkreipti savo šalyse valdžios institucijų dėmesį į Astravo jėgainės nesaugumą ir keliamas grėsmes.

JAV LB Tarybos 2019 m. spalio mėn. sesijoje priimta rezoliucija dėl Astravo jėgainės: „Atsižvelgiant į Lietuvos Prezidento raginimą „siekti Europos Sąjungos lygiu apsisaugoti nuo trečiųjų šalių nesaugių branduolinių elektrinių keliamų grėsmių, taip pat užtikrinti, kad nebūtų perkama jose pagaminta energija“, įpareigoja JAV LB raginti JAV lietuvius kreiptis į JAV kongresą bei dabartinę administraciją dėl paramos šiai Lietuvos pozicijai.

LR Seimo kanceliarijos nuotr.

Į posėdžius Seime rinksis Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisija

Vasario 12 d. Seimo ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenės komisijos nariai svarstė Seimo rinkimų organizavimo Pasaulio lietuvių vienmandatėje rinkimų apygardoje klausimus. Kadangi šiais metais užsienio lietuviai pirmą kartą rinks savo atstovą į Lietuvos Respublikos Seimą, tikimasi aktyvaus užsienyje gyvenančių lietuvių balsavimo, o tam turi būti tinkamai pasiruošta.

Pasitarime dalyvavo PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkė Laura Matjošaitytė, Vyriausiosios rinkimų komisijos darbuotojas, atsakingas už balsavimą užsienyje, Mindaugas Skačkauskas, Užsienio reikalų ministerijos Konsulinio departamento direktorius Giedrius Kazakevičius, Užsienio reikalų ministerijos Užsienio lietuvių departamento direktorius Marijus Gudynas, Užsienio reikalų ministerijos ambasadorius ypatingiems pavedimams Remigijus Motuzas.

Pasitarime pritarta komisijos posėdžių, vyksiančių 2020 m. kovo 16–19 dienomis Seime, darbotvarkei.

Posėdžius tiesiogiai bus galima stebėti internetu ir Seimo „YouTube“ paskyroje.

Tęsiami susitikimai su politinių partijų vadovais

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitiko su Laisvės partijos pirmininkė Aušrine Armonaite ir Lietuvos socialdemokratų darbo partijos pirmininku Gediminu Kirkilu.

PLB atstovai tęsia susitikimus su Seime atstovaujamų politinių partijų vadovais. Sausio mėn. vyko susitikimai su Liberalų sąjūdžio partijos pirmininke Viktorija Čmilytė-Nielsen, Tėvynės sąjungos -Lietuvos krikščionių demokratų partijos pirmininku Gabrieliumi Landsbergiu, Lietuvos socialdemokratų partijos pirmininku Gintautu Palucku. Susitikimuose aptariami lietuvių diasporai aktualūs klausimai, tokie kaip pilietybės išsaugojimas, diskutuojama apie politinių partijų santykį su lietuviais, gyvenančiais ne Lietuvoje, būtinumą diasporos politikos klausimus įtraukti į politinių partijų programas.

PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis susitikime su Prezidentu Valdu Adamkumi diskutavo, kaip efektyviau suburti ir stiprinti besiplečiančią diasporą Lietuvos labui, kad lietuviai išlaikytų ryšį su tėvyne, išsaugotų kalbą ir  tradicijas. Pasitinkant Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-metį, Prezidentas dalijosi prisiminimais apie JAV lietuvių pastangas siekiant Lietuvos nepriklausomybės. Taip pat buvo kalbama apie artėjančius Seimo rinkimus, apie naujos užsienyje balsuojančių LR piliečių apygardos reikšmę, svarstoma, kaip išlaikyti užsienyje gyvenančių piliečių aktyvumą rinkimuose. PLB pirmininkė pakvietė Prezidentą liepos 17 dieną atvykti į PLJS lyderių suvažiavimą Palangoje.

PLB Švietimo komisijos informacija

PLB Švietimo reikalų komisijos pirmininkė Alvija Černiauskaitė ir trys Komisijos nariai dalyvavo trečiajame Airijos lituanistinių mokyklų konkurse, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 30-mečiui. Komisijos nariai susitiko su LR ambasadoriumi Airijoje Egidijumi Meilūnu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyresniąja specialiste Rūta Ramanauskiene,  ambasados atstovais bei Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto dekane doc. dr Rūta Eidukevičiene. Susitikimo metu buvo aptartos bendradarbiavimo galimybės ir būsimi renginiai.

Lietuvių kalbos dienų renginių sąrašas

Mokytojų lituanistinės studijos Lietuvos aukštosiose mokyklose

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Švietimo mainų paramos fondu skelbia konkursą teikti paraiškas mokytojų lituanistinėms studijoms 2020 m.

Studijos yra skirtos užsienio lietuviams mokytojams, kurie dirba su ikimokyklinio arba mokyklinio amžiaus vaikais ir (ar) suaugusiaisiais lituanistinio švietimo įstaigose (lituanistinėse mokyklose) užsienyje.

Daugiau skaitykite čia:
Diasporoje gimęs ir užaugęs kroatų kilmės apaštalinis nuncijus Lietuvai, Latvijai ir Estijai J. E. arkivyskupas Petaras Rajičius dalijosi savo patirtimi, kaip jungti ir burti bendruomenes išeivijoje (nuotraukoje). Buvo gilinamasi į sielovados svarbą pasaulio lietuvių  bendruomenėse. PLB pirmininkė Dalia Henke ir PLB atstovė Lietuvoje Vida Bandis taip pat susitiko su Vilniaus arkivyskupu Gintaru Grušu ir Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupu Mindaugu Sabučiu.

Inicijuojamas Niujorko lietuvių jaunimo ir profesionalų klubo atkūrimas

PLB Ekonominio bendradarbiavimo komisijos pirmininkas Rimvydas Baltaduonis vasario 22 d. dalyvavo Niujorko jaunimo ir profesionalų klubo iniciatyvinės grupės susitikime, kuris vyko Susivienijimo lietuvių Amerikoje (SLA) patalpose. Justino Grigaičio sukviesti pasitarimui šeštadienio popietę aktyvūs niujorkiečiai nusprendė, kad reikia atkurti klubo veiklą, matant du pagrindinius tikslus: organizuoti jaunimo ir profesionalų veiklą bei kurti įrankius, padėsiančius visai lietuvių bendruomenei Niujorke ir už jo ribų.

PLB Valdybos narys, Sporto komisijos pirmininkas Laurynas R. Misevičius dalyvavo Portlande (JAV) vykusiame LR Nepriklausomybės 102-ųjų metinių ir Lietuvos valstybės atkūrimo 30-ųjų metinių minėjime, kurio metu PLB valdybos vardu pasveikino lietuvių bendruomenės narius. L. Misevičius, Šiaures Vakaru pakrantėje atstovaujantis ir Lietuvių Fondui, įteikė naujai išrinktai JAV LB apylinkės pirmininkei Rasai Raišys $2,700 paramos sertifikatą.
Facebook
PRENUMERUOTI
PLB valdyba

PLB pirmininkė Dalia Henke

El. paštas: pirmininke@plbe.org

PLB atstovybė Lietuvoje: Gedimino pr.53, 

Seimo III rūmai, 212 k. Vilnius

El. paštas: plbav@lrs.lt

www.plbe.org

www.pasauliolietuvis.lt

SHARE FORWARD
Atsisakyti

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/pasaulio-lietuviu-bendruomenes-pirmininkes-dalios-henke-sveikinimas-lietuvos-valstybes-atkurimo-30-mecio-minejimo-proga/