ŠALFASS-gos 2016 m. metinio visuotinio suvažiavimo P r o t o k o l a s

ŠALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2016 m.

spalio 29 d. Klivlendo Lietuvių namuose adresu 877 East 185 st.

Cleveland, Ohio 44119

P r o t o k o l a s

 

 1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS-gos pirmininkas L. Misevičius.   Pasiūlyta rytinėje dalyje pirmininkauti L. Misevičiui, popietinėje – K. Deksniui. Sekretoriauti – A. Čygui. Mandatų komisijai – A. Morkūnui.  Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.

 

 1. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.

 

 1. Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino žodžiu – JAV LB krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė–Rosen. JAV LB Krašto valdybos atstovas sporto reikalams – T. Mitrulevičius. Raštu sveikinimus atsiuntė LR Kūno Kultūros ir Sporto Departamento pirmininkas E. Urbonavičius, taip pat Lietuvos Olimpinės akademijos ir Pasaulio lietuvių sporto asociacijos pirmininkas A. Poviliūnas.

 1. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas be jokių pakeitimų.
 2. 2017 m. varžybinis kalendorius.

Senjorų krepšinis vyks  NY (Long Island) balandžio m. 3 arba 4 savaitgalį, atsakingas T. Mitrulevičius/R. Mitrulevičienė.

Pasiūlymas – senjorų amžiaus ribą pakelti nuo 40 metų. Tie, kurie yra virš 35 metų ir jau žaidė už veteranus, gali ir toliau žaisti. Nauji veteranai gali prisijungti tik virš 40 metų amžiaus.

Jaunučių krepšinio turnyrą organizuoja Toronto-Missisauga “Anapilio” klubas gegužės 27 – 28 d.d. atsakingas P. Vilkelis. Vyks Mississaugoje.

 1. Matulevičius – pasidžiaugė, kad Čikagoje auga mergaičių krepšinis ir kvietė į turnyrą atvežti daugiau mergaičių komandų.

67 Sporto Žaidynės vyks 2017 m. birzelio 2–4 d.d. Hamiltone. Atsakingas R. Miečius. Viskas vyks Mohawk college, šeštadienio vakaras bus centre. Viešbučiai jau yra užsakyti.

Softbolas rugpjūčio gale, Vasaga, Kanada.

Golfas – rugsėjo pradžia Detroite, Mičiganas, ves Čikaga – atsakingas Linas Čepelė.

Šaudymas – Hamiltone per Žaidynes. Pabaltijiečių šaudymas vyks rugsėjo 9 d.

Slidinėjimas vyks Aspen (CO), vasario 24–kovo 4 d.d. Vadovas J. Prunskis.

Lauko tenisas, stalo tenisas, tinklinis ir šachmatai bus bandomi prijungti prie 67-ųjų ŠALFASS Žaidynių.

 1. Metinės 2016 m. varžybos.

Senjorų krepšinis vyko Detroite. Atsakingas L. Polteraitis. Dalyvavo tik 4 komandos. Trūkumas per mažai komandų.

66-osios Žaidynės vyko Čikagoje, pranešimas raštu. Praėjo sėkmingai.

Vaikų krepšinio turnyras vyko Klivlende. Atsakingas P. Titas. Praėjo viskas gerai, salės buvo arti viena kitos. Dalyvavo 29 komandos.

Golfas vyko North West Michigan, atsakingas A. Nagevičius. Praėjo labai gerai, gaila, kad atvyko tik 58 dalyviai.

Stalo tenisas vyko Čikagoje per Žaidynes. Buvo virš 20 žaidėjų. Atsakingas E. Krikščiūnas.

Slidinėjimas vyko Kalifornijoje. Pranešimas raštu, daug dalyvių – virš 40. Buvo atvykę slidininkai ir iš Lietuvos.

Šaudymas vyko rugsėjo 10 d. „Giedraičio“ šaudymo klube. Dėl blogų oro sąlygų reikėjo baigti sekančią dieną.

 1. X–sios Pasaulio Lietuvių Žaidynės Kaune.
 2. Misevičius – dalyvavo Lietuvoje Pasaulio Lietuvių sporto konferencijoje, kur darė pranešimą apie išeivijos sportą. Sekanti konferencija vyks Žaidynių metu, vėl Lietuvoje.

Iš Š. Amerikos turesime dvi delegacijas – JAV ir Kanados.

 1. Matulevičius numato vežti 3 krepšinio komandas iš Čikagos. 2001 m. gimimo mergaičių ir berniukų komandas, ir mergaičių 2005 m. gimimo komandą. Bus ir kitų sporto šakų atstovai, bet šiuo metu dar nėra aišku.

Kanada numato 2 krepšinio komandas, gal išeis ir ledo ritulio komanda. Galvoja vykti kėgliautojai, plaukikai ir šaudytojai.

 1. Fondų reikalai.
 2. Morkūnas, Kanados fonde yra virš 84,000 CAN dolerių. Problema yra mažos palūkanos. Procentai eina į ŠALFASS-gos sąskaitą.
 3. Misevičius, JAV fondas. Aukas galima nusirašyti nuo mokesčių. Metu pradžioje buvo 690.50 dol., o šiuo metu yra 1,600 JAV dol.
 4. a) L. Misevičius – užsidarė „Amerikos Lietuvis“. Šiuo metu visa informacija eina į „Draugą“. Seniausiai leidžiamas išeivijoje „Draugas“ eina abiem kalbom angliškai ir lietuviškai ir yra spausdinamas Čikagoje nuo 1909 metų.

Tomas Masaitis yra naujas žmogus, kuris tvarko mūsų ŠALFASS-gos tinklalapį.

 1. b) Žaidynių finansavimas. L. Misevičius – padidėjo salių nuoma, tuo pačiu ir draudimas. Yra naudingas bendradarbiavimas su JAV Lietuvių fondu, kuris remia mūsų ŠALFASS-gos renginius.
 2. c) Plėtros projektas. Didelių rezultatų nėra. Reikia daugiau reklamuoti Žaidynes.
 3. d) Balsavimas dėl naujų narių į Hall of Fame. 42 balsai už, 4 balsai susilaikė, tai sudaro tik 8%, tai reiškia, kad visi 10 kandidatų patenka i Hall of Fame. Naujų narių sąrašą pateiksime spaudai ir pranešime giminėms.
 4. Krikščiūnas siūlo kitus kandidatus i Hall of Fame sekantiems metams, tai Mamertas Duliūnas, Jonas Nešukaitis, dr. Donatas Siliūnas ir Algis Rugienius vyr. (tėvas).
 5. Diskusijų nėra.
 6. ŠALFASS statuto pakeitimų – nėra.
 7. Pranešimai.

Pirmininkas L. Misevičius. Padėkojo visiems suvažiavimo dalyviams. Pranešė, kad kitais metais bus renkama ŠALFASS-gos nauja valdyba, norisi matyti daugiau naujų veidų.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu.

Kanados apygardos pranešimas raštu.

Rytų apygarda – pranešimas raštu.

Vakarų – A. Matulevičius. Smagu, kad lietuvių krepšinio lygoje Čikagoje yra 19 komandų. Progresuoja futbolas. Auga stalo teniso organizacija. Gaila, bet nukrito tinklinio lygis – liko tik 6 komandos. Daug vaikų išėjo žaisti ledo ritulį, tai sumažėjo vaikų skaičius kitose sporto šakose. Populiarėja golfas ir lauko tenisas.

PLB sporto atstovo nėra.

JAV LB atstovas T. Mitrulevičius.

Krepšinio sekcijos vadovas S. Kuliavas – pranešimas raštu. Kitų sporto šakų atstovų pranešimai buvo aptariant sporto šakas.

 1. Garbės teismo – skundų nebuvo.
 2. Revizija atlikta, knygos vedamos tvarkingai. Tikrino A. Čygas ir E. Stravinskas.
 3. Sekantis suvažiavimas vyks spalio 21 arba 28 d.d. 2017 m. vėl Klivlende.
 4. Klausymai ir sumanymai.

Pasiūlymas atvykti į Portlando maratono estafetinį bėgimą rugpjūčio mėn.

2017 m. liepos 1 d. bus švenčiamas Kanados 150-metis. Vyks ir Lietuvių dienos Otavoje.

Pasiūlymas – vykstant į Žaidynes Lietuvoje skirti Kanadai 500 dol. iš Kanados iždo, JAV 500 dol. iš Amerikos iždo.

 1. Matulevičius prašo pakeisti Ambasadoriaus taurės krepšinio turnyro laiką. Siūlysime sekančių metų rugsėjo viduryje.
 2. Suvažiavimo uždarymas. Pirmininkaujantis K. Deksnys padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Himną ir bendrai nuotraukai.

 

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-gos-2016-m-metinio-visuotinio-suvaziavimo-p-r-o-t-o-k-o-l-a-s/