ŠALFASS-LAUNA 2020 Zoom link and Agenda for this Saturday meeting

Topic: SALFASS 2020
Time: Oct 24, 2020 11:00 AM ET America/Toronto

Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/81175089590?pwd=bXRoUlRIS0ZZL3Q1aW1VVDNPczRCZz09

Meeting ID: 811 7508 9590
Passcode: 938081
One tap mobile
+16699006833,,81175089590#,,,,,,0#,,938081# US (San Jose)
+19292056099,,81175089590#,,,,,,0#,,938081# US (New York)

Dial by your location
        +1 669 900 6833 US (San Jose)
        +1 929 205 6099 US (New York)
        +1 253 215 8782 US (Tacoma)
        +1 301 715 8592 US (Germantown)
        +1 312 626 6799 US (Chicago)
        +1 346 248 7799 US (Houston)
Meeting ID: 811 7508 9590
Passcode: 938081
Find your local number: https://us02web.zoom.us/u/kbJs0goHwa

Agenda/Darbotvarke:

2020 m. SPALIO 24 d. ŠALFASS VIRTUALAUS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. (EST – Rytų pakrantės laiku) – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai:
 • LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LTOK, LR Ambasados JAV ir Kanadoje?
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko Svajūno Masilionio?
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2021 m. varžybų kalendorius: 70-ios žaidynės Čikagoje gegužės 15-17 d. – visos amžiaus grupės.
 3. Metinės 2020 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Kolorado, b) 17-oji „Ambasados taurė“ virtualiai.
 4. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose – 2022 m. liepos 1-5 d.?, sporto šakos.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS ženkliukai, 2 variantai, Telšių „Praktikos“ pigesnis… ar užsakyti 100, ar 1,000?
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto pakeitimai – išsiųstas variantas, kuris galėtų būti patvirtintas suvažiavime.
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2020 m. PLB-ŠALFASS su LTOK (Olimpinė diena), 2020 m. Aido Ardzijausko bėgimas aplink pasaulį), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
  5. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujieji „Krepšinio namai“ Kaune – statybos įpusėjo, renkamos aukos per įsiamžinimo plyteles.
 13. 2021 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK ir ŠMS ministerija.
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

ŠALFASS (LAUNA) ANNUAL MEETING

Location: Virtual – Saturday, October 24, 2020

MEETING AGENDA:

11:00am – 5:00pm (eastern time). Lunch break scheduled 2pm-3pm 

 1. Meeting commencements; Establish Presidium and Mandate committee
 2. Agenda acceptance
 3. Greetings
 4. Lithuanian Ministry of Education, Science and Sport, Lithuanian Olympic Committee, Lithuanian Embassy in the United States, Lithuanian Embassy in Canada
 5. Vice-Chair of the National Board of the Lithuanian Community of the United States, Svajūnas Masilionis?
 6. Any written greetings. 2019 Annual Meeting agenda read and accepted.
 7. 2021 event calendar: 70th SALFASS Games, Chicago, May 15-17 – all age groups.
 8. 2020 events:  a) Skiing in Colorado, b) 17th “Ambassador’s Cup” (virtual)
 9. 11th World Lithuanian Games, Druskininkai – July 1-5 2022? Which sports? 
 10. Lithuanian Sports Foundation:  Canada and USA – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL reports).
 11. Ongoing items:
  1. Sports press, communications, ŠALFASS website – admin Tomas Masaitis
  2. Annual Games financial support – Lithuanian Community, private donors, Lithuanian Foundation
  3. ŠALFASS pins, 2 options, Telšių „Praktikos“ is less expensive…amount to order: 100 or 1,000?
  4. ŠALFASS Hall of Fame project, require candidate bios
 12. Further discussions
 13. ŠALFASS Statute changes – a version has been submitted to be evaluated during the meeting.
 14. Presentations written and live:
  1. Board:  Chair, Secretary, 2 Treasurers: Rasa (USA) ir Arūnas (Canada).
  2. Regional Reps:  Canada, Eastern US, Midwest US.
  3. Lithuanian Community: World Lithuanian Community, Canadian Lithuanian Community, USA Lithuanian Community
  4. Various Sports and other committees: Basketball, Volleyball, Track & Field (marathons, 2020 PLB-ŠALFASS w/ LTOK (Olympic Day), 2020 Aidas Ardzijauskas run around the world), Swimming, Outdoor Tennis, Table Tennis, Shooting, Skiing, Hockey, Chess, Golf, Soccer, Softball, Bowling, Racketball, Armwrestling, Lacrosse (Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys)
 15. ŠALFASS Honour Membership
 16. ŠALFASS Audit committee
 17. “Krepšinio namai“ project in Kaunas – construction half complete, raising funds through commemorative bricks
 18. Yr. 2021 ŠALFASS Annual Meeting location and date
 19. Questions and ideas, new projects, cooperation with Lithuanian Olympic Committee and Lithuanian Ministry of Education, Science and Sport
 20. Meeting close, National Anthem.

P.S. Those with additional suggestions, please submit your requests ahead of time or at the beginning of the Annual Meeting

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-launa-2020-zoom-link-and-agenda-for-this-saturday-meeting/