ŠALFASS metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2018 m. PROTOKOLAS

ŠALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2018 m.

spalio 27 d. Klivlendo Lietuvių namuose, 877 East 185 st.

Cleveland, Ohio

P r o t o k o l a s

  1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS-gos pirmininkas L. Misevičius. Pasiūlyta rytinėje dalyje pirmininkauti K. Deksniui, popietinėje – R. Mitrulevičienei. Sekretoriauti – A. Čygui. Mandatų komisija – R. Mitrulevičienė ir A. Čygas. Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.

  1. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.

  1. Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino žodžiu – JAV LB Krašto valdybos vicepirmininkas sporto reikalams T. Mitrulevičius, Kanados LB pirmininkas – K. Deksnys. LR garbės konsulė Ohio, Kentukio ir Indianos valstijose – I. Bublienė. Raštu sveikinimus atsiuntė LR Kūno Kultūros ir Sporto Departamento vyr. patarėja, atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas – K. Tiesnesytė, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV – R. Kriščiūnas.

4. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas su vienu pataisymu -vietoje Krikščiūnas turi būti Kriščiūnas.

5. 2018 m. varžybinis kalendorius.

Senjorų krepšinis. Nori pravesti Florida (galbūt vasario 23 d.)Alternatyva Klivlende kartu su vaikų turnyru, bet «Žaibo» klubas duos atsakymą tik po sekančio klubo susirinkimo.

Jaunučių krepšinio turnyrą organizuoja Klivlendo «Žaibas», atsakingas P. Titas. Data birželio pradžioje.

69-osios Sporto Žaidynės. Galvojama New Jersey, darytų sporto klubas «Liepsna» – atsakinga R. Hayes.

Softbolas rugpjūčio gale, Vasaga, Kanada.

Golfas – rugsėjo pradžia Detroite.

Šaudymas – Hamiltone, rugsėjo 12 d.

Slidinėjimas – Aspen, Colorado. Vasario 24 arba kovo 5 d.

Lauko tenisas, stalo tenisas, tinklinis ir šachmatai bus bandomi jungti prie 69-ųjų Žaidynių.

6. Metinės 2017 m. varžybos.

Senjorų krepšinis vyko Los Anžele. Pradžioje užsiregistravo 6 komandos, bet sudalyvavo tik 3 iš jų. Problema – per didelis atstumas.

68-osios Žaidynės įvyko Čikagoje. Praėjo gerai, tik dalyvavo labai mažai komandų – bendrai paėmus 12.

Vaikų krepšinio turnyrą vykdė Detroito „Kovas“. Pats turnyras praėjo labai sklandžiai, tačiau būta konfliktinių situacijų dėl tėvų elgesio ir dalyvių amžiaus. Pasiūlyta krepšinio komitetui peržiūrėti, kas įvyko, padaryti išvadas ir koreguoti taisykles ateičiai.

Stalo tenisas vyko Čikagoje per 68-ąsias Žaidynes. Vadovas – G. Krivickas, dalyvavo 12 žaidėjų, vyko vienetų ir dvejetų varžybos.

Golfas vyko North West Michigan.

Slidinėjimas įvyko Colorado, Aspen kurorte. Atsakingas dr. J. Prunskis. Buvo nedaug dalyvių – tik 12.

Šaudymas. Atsakingas K. Deksnys. Vyko rugsėjo mėn. Latvių klube, buvo 18 dalyvių.

Softbolas – vyko Vasagoje, Kanada. Dalyvavo 28 komandos.

Ambasados taurė. Turnyras suorganizuotas labai gerai su ŠALFASS-gos iniciatyva ir parama. LR Amabasada užsako sales ir apdovanojimus, taip pat yra renkami ŠALFASS narystės mokesčiai iš visų lietuviškų komandų.

7. XI–sios Pasaulio Lietuvių Žaidynės Druskininkuose.

L. Misevičius. Yra užtenkamai viešbučių dėl dalyvių. Numatoma daug dalyvių iš viso pasaulio. Organizatoriai nori žinoti, kurie metai yra mums geriau prieinami – ar 2021, ar 2022. Š. Amerikai yra geriau 2021 m., tuo pačiu metu gal vyks ir šokių šventė. Žaidynių data birzelio 30–liepos 4 d.

8. Sporto Fondai.

Kanados – sąskaitoje yra virš 85,000 can dolerių. Maži procentai, tik 2%.

JAV – R. Mitrulevičienė. Atidaryta nauja einamoji sąskaita Niujorke, pirmas indėlis pervestas iš Kanados buvo 250 JAV dol. Dabar sąskaitoje yra 1,088.78 dol. Pajamų už 2018 m. buvo 1,402.73, išlaidų – 313.95. Reikia Kanadoje uždaryti JAV dol. sąskaitą ir visus JAV dolerius pervesti į šią Niujorko sąskaitą.

Pietų pertrauka

9. Einamieji klausimai.

a) Sportinė spauda. JAV visa sportinė informacija yra skelbiama „Drauge“, Kanadoje – „Tėviškės Žiburiuose“.

ŠALFASS-gos tinklapį prižiūri Tomas Masaitis. Darbą atlieka laiku ir gerai.

b) Žaidynių finansavimas. L. Misevičius – Lietuvių Fondas vis daugiau remia mūsų renginius. 68-osioms Žaidynėms skyrė 2,000 JAV dol., Jaunių – 1,000 dol. ir Ambasados Taurei Vašingtone 1,000 dol.

c) Plėtros projektas. Komitetas informuotas, reikalingos naujos gairės.

d) Balsavimas dėl naujų narių į Hall of Fame. Visi balsavo vienbalsiai už naujus narius, tai Aleksandras Vakselis (Vaclovas Mikšys), Jonas Žukas ir Juozas Kijauskas.

Naujų pasiūlymų nėra.

10. Diskusijų nėra.

11. ŠALFASS statuto pakeitimų – nėra.

12. Pranešimai.

Pirmininkas L. Misevičius. Padėkojo visiems suvažiavimo dalyviams. Buvo Telšiuose, kur tarėsi dėl ŠALFASS-gos ženkliukų kainos. 100 būtų apie 700 eurai, po 7 eurus už ženkliuką, 500 po 3 eurus už vieną ženkliuką, 1000 – maždaug po 1,5 euro už vieną. 20 ženkliukų pagaminsime atskirai ŠALFASS-gos Garbės nariams.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu.

Kanados apygardos pranešimas raštu – R. Kuliavas.

Vakarų apygardos žodžiu – A. Matulevičius.

Rytų apygardos raštu – D. Pavasaris. Pradėjo vykti tinklinis.

PLB Valdybos sporto reikalų komisijos pirmininkas L. Misevičius. Pranešė, kad jau yra sudarytas komitetas iš 8 žmonių. 2019 m. birželio 9 d. vyks Kauno maratonas, tuo pačiu metu bėgs ir kiti dalyviai visame pasaulyje. 2020 m. ultra-maratoninkas Aidas Ardzijauskas bėgs aplink pasaulį, yra daug įdėjų prisidėti prie šio bėgimo.

Kanados LB vardu – K. Deksnys.

JAV LB vardu – T. Mitrulevičius.

Lakrosas – naujas vadovas R. Dutkus. Davė trumpą apžvalgą.

13. Garbės teismo – nėra.

14. Revizija bus atlikta Toronte – E. Stravinskas.

15. Projektas „Krepšinio namai“. Norintys paremti šį projektą gali aukoti pinigus į Luminor Bank AB sąskaitą Kaune, daugiau informacijos teikia Lietuvos Krepšinio Federacijos atstovas Š. Amerikoje L. Misevičius.

16. 2019 m. suvažiavimas numatomas vykdyti Klivlende spalio 26 d. Lietuvių namuose, tačiau data gali keistis pagal delegatų galimybes.

17. Klausimų ir sumanymų nėra.

18. Suvažiavimo uždarymas. Suvažiavimui pirmininkaujanti R. Mitrulevičienė padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Himną.

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-metinio-visuotinio-suvaziavimo-ivykusio-2019-m-protokolas/