ŠALFASS SUVAŽIAVIMO 2017 m. SPALIO 28 d. DARBOTVARKĖ

SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai žodžiu:
 • LRGK Čikagoje vadovo, KKSD prie Lietuvos Vyriausybės pirmininko?
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininkas?
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2018 m.varžybų kalendorius: 68-ios žaidynės Niujorke? Jaunimo Detroite? senjorų LA/Klyvlende?
 3. Metinės 2017 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Kolorado valst.,  b) senjorų krepšinis Long Island-NY,  c) 67-ios ŠALFASS žaidynės Hamiltone,  d) jaunučių krepšinis Mississauga-ONT., e) kitos.
 4. X-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Kaune, įspūdžiai ir II-oji LSU sporto konferencija.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – naujo vadovo paieškos.
 6. Einamieji reikalai:
  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS plėtros projektas – Arvydas Bubulis/Gintautas Garsys (tolimesnė eiga?).
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, balsuojame už visus 4 kartu? po 2 iš JAV – Algis Rugienius, vyr. ir dr. Donatas Siliūnas, o iš Kanados – Mamertas Duliūnas ir Jonas Nešukaitis. Skaitykite daugiau apie šio klausimo aptarimą praeitų metų suvažiavime (2016 m. spalio 29 d. Protokolas).
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto pakeitimai, pasiūlymai.
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, iždininko – pasiūlymų svarstymas.
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vid. Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai?), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
 10. ŠALFASS Garbės teismo?
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujos Centro valdybos ir pirmininko rinkimai.
 13. 2018 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTSC (archyvais Čikagoje).
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

 

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

 

ŠALFASS suvažiavimo proga Lietuvių klube Klyvlende nuo 7 iki 10 v.v. koncertuos žinomas estradinių dainų atlikėjas Eugenijus Dicevičius (Augis), delegatams ir suvažiavimo svečiams įėjimas nemokamas.

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-suvaziavimo-2017-m-spalio-28-d-darbotvarke/