ŠALFASS 2017m. metinio visuotinio suvažiavimo PROTOKOLAS

ŠALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2017 m.

spalio 28 d. Klivlendo Lietuvių namuose adresu 877 East 185 st.

Cleveland, Ohio      P r o t o k o l a s

 1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS-gos pirmininkas L. Misevičius.  Pasiūlyta rytinėje dalyje pirmininkauti S. Kuliavui, popietinėje – K. Deksniui. Sekretoriauti – A. Čygui. Mandatų komisija – A. Morkūnas ir A. Čygas. Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.

2. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.

3.Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino žodžiu – JAV LB Krašto valdybos vice-pirmininkas sporto reikalams T. Mitrulevičius, Kanados Lietuvių Bendruomenės pirmininkas K. Deksnys. Raštu sveikinimus atsiuntė LR Kūno Kultūros ir Sporto Departamento direktorius E. Urbonavičius, Lietuvos Respublikos ambasadorius JAV ir Meksikoje R. Krikščiūnas ir Lietuvos Respublikos Ex Prezidentas Valdas Adamkus.

 1. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas be jokių pakeitimų.
 2. 2018 m. varžybinis kalendorius.

Senjorų krepšinis. Nori pravesti Los Anželas – kovo gale arba balandžio pradžioje. Jei nebus norinčių važiuoti – alternatyva Klivlende.

Jaunučių krepšinio turnyrą organizuoja Detroito «Kovo» klubas – gegužės 19–20 d. savaitgalį, atsakingas asmuo Linas Polteraitis. R. Dirvonis pasiūlė, kad nebebandyti jungti jaunių ir suaugusių turnyrus, esant ir taip gan dideliam skaičiui vaikų komandų.

68-osios Sporto Žaidynės. Galvojama Niujorke. Niujorko LAK klubas turės susirinkimą lapkričio 14 d., kur ir bus priimtas sprendimas, ar sutiks vykdyti 2018 m. ŠALFASS Žaidynes. Jei atsakymas ne, tai alternatyvą turime Čikagoje.

Softbolas rugpjūčio gale, Vasaga, Kanada.

Golfas – rugsėjo pradžia Detroite.

Šaudymas – Hamiltone.

Slidinėjimas – vyks Aspene, CO sekančių metų vasario 23-kovo 5 d. Vadovas J. Prunskis.

Lauko tenisas, stalo tenisas, tinklinis ir šachmatai bus bandomi prijungti prie 68 Žaidynių.

 1. Metinės 2017 m. varžybos.

Senjorų krepšinis vyko Niujorke, atsakingas asmuo R. Mitrulevičienė. Dalyvavo 5 komandos. Trūkumas per mažai komandų. Laimėjo Čikagos „Atletas“. Turnyras praėjo gerai.

67-osios ŠALFASS Žaidynės vyko Hamiltone Mohawk college. Praėjo labai sėkmingai. Vyko vyrų A ir B klasės, jaunių A ir moterų (5 komandos) krepšinio varžybos.

Vaikų krepšinio turnyras vyko Mississaugoje, Kanada. Pravedė „Anapilio“ sporto klubas – atsakingas P. Vilkelis. Praėjo viskas sklandžiai.

 1. Titas – gera organizacija, trūkumas C ir D klasėse nebeužteko vieno teisėjo.
 2. Misevičius – visiems labai patiko atidarymas, tai turėtų būti pavyzdys kitiems organizatoriams. Įvyko nemalonus incidentas, dalyvių-vaikų buvo padarytas vandalizmas vienoje iš mokyklų, kur vyko varžybos.

Golfas vyko North West Michigan, pravedė Čikaga. Praėjo labai gerai, buvo 65 dalyviai.

Stalo tenisas vyko Anapilyje, Mississauga (Kanadoje kartu su 68-siomis ŠALFASS Žaidynėmis). Atsakingas E. Krikščiūnas, viso buvo 8 dalyviai.

Slidinėjimas vyko Colorado. Atsakingas daktaras J. Prunskis. Buvo nedaug dalyvių, bet sudalyvavo LR ambasadorius JAV R. Kriščiūnas.

Šaudymas. Atsakingas K. Deksnys. Vyko Pabaltijiečių ir Lietuvių šaudymo varžybos. Malonu, kad įsilieja nauji veidai.

Softbolas – vyko Vasagoje, Kanada. Dalyvavo 30 komandų.

 1. X – sios Pasaulio Lietuvių Žaidynės Kaune.
 2. Misevičius. Buvo didelė JAV delegacija. Vyko ir konferencija, kuri buvo labai produktyvi. Nuliūdino Kauno valdžios požiūris. Kaip visada, mažai reklamos.
 3. Mitrulevičienė – buvo daug nesklandumų, trūko informacijos.
 4. Mitrulevičius – turime didžiulę padėką I. Ir L. Misevičiams už didelį darbą ir gerą ŠALFASS delegacijos organizaciją.
 5. Fondų reikalai.
 6. Morkūnas, Kanados Sporto fonde yra virš 85,000 CAD dolerių. Problema yra mažos palūkanos. Kas du metai procentai pereina į ŠALFASS-gos sąskaitą.
 7. Misevičius, JAV fondas. Dabar yra LAUNA – Foundation. Reikia keisti veiklą, reikalingas naujas žmogus. Išinkta nauja JAV sporto fondo atstovė – Rasa Mitrulevičienė iš Long Island, NY.
 8. a) Tomas Masaitis. Skaitančių ir žiūrinčių ŠALFASS-gos tinklapį iš JAV yra 71%, Lietuva 19%, Kanada 8% ir Australija 1%. Per paskutines dvi dienas svetainėje apsilankė 560 žmonių.

Spauda. Dabar tik liko vienas „Draugas“ JAV, kur yra spausdinama sporto veikla. Yra JAV LB naujienų mėnesinis žurnalas, kuriame yra šiek tiek informacijos. Kanada turi „Teviškės Žiburius“ kartu su tinklalapiu.

 1. b) Žaidynių finansavimas. L. Misevičius – buvo neteisinga Lietuvių fondo ir bendruomenės nuomonė, kad sportui tik reikalingi pinigai. Po to, kai Lietuvių fondo Tarybą įėjo D. Siliūnas ir L. Misevičius, nuomonė truputį pagerėjo. Žaidynes yra sunku pravesti vien iš starto mokesčio, reikalinga papildoma parama. Geras pavyzdys būtų Lietuvos Ambasados taurės krepšinio varžybos, kurios šiemet patyrė apie 2,500 dol. nuostolį.
 2. Deksnys – JAV turi rasti būdą, kaip daugiau surinkti lėšų į savo LAUNA foundation sporto fondą.
 3. c) Plėtros projektas. Paliekame naujai valdybai.
 4. d) Balsavimas dėl naujų narių į Hall of Fame. Visi balsavo vienbalsiai už naujus narius, tai Mamertas Duliūnas, Jonas Nešukaitis, Donatas Siliūnas ir Algis Rugienius (vyresnysis). Reikia nuspręsti, kaip pagerbti naujus narius, ar įteikti medalį, ar prisiminimo plaketę. Kandidatai į naujus narius Jonas Žukas – Toronto „Vytis“, Aleksandras Vakselis – Niujorko LAK, Juozas Kijauskas – Klyvlendo „Žaibas“. A. Čygas pasiūle į ŠALFASS Garbės narius Rimą Miečių ir Audrių Šileiką, K. Deksnys paantrino.
 5. Diskusijų nėra.
 6. ŠALFASS statuto pakeitimų – nėra. Įgalioti naują valdybą sudaryti gaires dėl naujų narių priėmimo į HALL of FAME.
 7. Pranešimai.

Pirmininkas L. Misevičius. Padėkojo visiems suvažiavimo dalyviams. Pasiūlymas dėl ateities – padaryti ženkliuką su ŠALFASS-gos atvaizdu ir duoti tiems žmonėms, kurie aukoja.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu.

Kanados apygardos pranešimas raštu – R. Kuliavas.

Rytų apygardos – kalbėjo Deivis Pavasaris.

Vakarų – P. Titas apibūdino veiklą.

PLB sporto atstovo nėra – Seimo rinkimai 2018 m. vasarą Vilniuje.

JAV LB atstovas T. Mitrulevičius.

Krepšinio sekcijos vadovas S. Kuliavas – pranešimas raštu. Yra problema, kuomet ŠALFASS varžybose dalyvauja ne lietuvių kilmės sportininkai. Reikia, kad dalyvaujančių klubų vadovai garantuotų sportininkų kilmę arba gautų krepšinio komiteto sutikimą. Kitų sporto šakų atstovų pranešimai buvo perskaityti aptariant tas sporto šakas.

 1. Garbės teismo – skundų nebuvo.
 2. Revizija atlikta, knygos vedamos tvarkingai. Tikrino A. Čygas ir E. Stravinskas.
 3. Naujos Centro valdybos rinkimai. Sąrašas – L. Misevičius, A. Morkūnas, R. Mitrulevičienė, S. Kuliavas, A. Čygas, K. Deksnys, D. Pavasaris, Ž. Bublis, P. Riškus ir M. Anužis. Suvažiavimas pritarė visiems.
 4. 2018 m. rudens suvažiavimas numatomas vykdyti Klivlende spalio 27 d.
 5. Klausimų ir naujų sumanymų nėra.
 6. Suvažiavimo uždarymas. Suvažiavimui pirmininkaujantis K. Deksnys padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Himną.

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-2017m-metinio-visuotinio-suvaziavimo-protokolas/