ŠALFASS metinio visuotinio suvažiavimo 2015 m. PROTOKOLAS

ŠALFASS metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2015 m.

rugsėjo 26 d. Klivlendo Lietuvių namuose adresu:

877 East 185 st., Cleveland, OHIO

 

P r o t o k o l a s

 

 1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS pirmininkas L.R. Misevičius. Tylos minute paprašė pagerbti iš mūsų tarpo išėjusius Sąjungos narius Edmundą Rimą Čapą ir Praną Pranckevičių. Pasiūlyta rytinėje dalyje pirmininkauti L.R. Misevičių, popietinėje – M. Leknicką. Sekretoriauti – A. Čygą. Mandatų komisijai – E. Stravinską. Suvažiavimas vienbalsiai kandidatus priėmė.

 

 1. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.
 2. Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino: žodžiu Lietuvos Respublikos Užsienio Reikalų Ministras A. Linkevičius, JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos pirmininkė S. Šimkuvienė–Rosen, Lietuvos ambasadorius JAV ir Meksikoje Rolandas Kriščiūnas. JAV LB Krašto valdybos vice-pirmininkas sporto reikalams Tomas Mitrulevičius. Video sveikinimą atsiuntė LR Kūno Kultūros ir Sporto Departamento pirmininkas E. Urbonavičius. Teniso vadovas E. Krikščiūnas papasakojo apie minėjimo ceremoniją, skirtą per ŠALFASS žaidynes mirusiam mūsų nariui E.R. Čapui atminti, kuri įvyko Klivlende.

 1. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas be jokių pakeitimų.
 2. 2016 m. varžybinis kalendorius.

Senjorų krepšinis vyks balandžio mėnesį Detroite, atsakingas P. Butkūnas.

Jaunučių krepšinio turnyrą organizuoja Klivlendas, vyks gegužės 21-22 d.d., atsakingas P. Titas.

66-osios ŠALFASS žaidynės. Buvo pasiūlyta 2016 m. spalio mėn. Los Andžele per 30-tas kasmetines Lietuvių dienas. Suvažiavimas iškėlė klausimus, ar stiprus org. komitetas , ar yra ne per anksti dėl datos ir ar ne per brangi kelionė. Pirmininkas L.R. Misevičius vyks į Lietuvių dienas į LA kitą savaitgalį, patikrins ir gaus atsakymus į šiuos klausimus. Šių metų spalio pabaigoje priimsime sprendimą ar jiems leisime vykdyti 66-tas Žaidynes, ar ieškosime kito varianto.

Softbolas rugpjūčio pabaigoje Vasagoje (Kanada).

Golfas – rugsėjo pradžia Detroite (Mičiganas).

Šaudymas – neaišku, neturime vadovo K. Deksnio pranešimo.

Slidinėjimas – nėra vadovo J. Prunskio pranešimo.

Lauko tenisas, stalo tenisas, tinklinis ir šachmatai bus prijungiami prie 66-ųjų žaidynių.

 1. Metinės 2015 m. varžybos.

Senjorų krepšinis vyko Floridoje. Dalyvavo 5 komandos. Praėjo neblogai, bet buvo nesusipratimų dėl varžybų pravedimo taisyklių ir žaidybinio laiko.

 1. Titas ir G. Garsys bandys su ŠALFASS krepšinio komitetu paruošti išsamias gaires krepšinio turnyrų pravedimui ateityje.

65-osios ŠALFASS žaidynės įvyko Klivlende. Organizavo naujas komitetas, jo vadovas – Pete Titas. Krepšinio turnyre sudalyvavo 19 komandų tarp “A” ir “B” lygių. Buvo nemažai stalo tenisininkų. Bet varžybas sugadino a/a E.R. Čapo tragedija. Pasiūlymas, kad ateityje vyrų “A” klasės stalo teniso nugalėtojui būtų įteikta pereinamoji E.R. Čapo atminimo taurė.

A.Morkūnas – krepšinio komandų vadovai yra atsakomingi patikrinti žaidimų laiką ir pakeitimus bei informuoti savo komandos žaidėjus.

Jaunučių krepšinio turnyras vyko Čikagoje. P. Titas – praėjo labai gerai, bet gaila, kad buvo mažas dalyvių skaičius.

Lauko tenisas neįvyko.

Softbolas. E. Stravinskas – atvyko 21 komanda. Praėjo labai sėkmingai.

Tinklinis ir šachmatai buvo vykdomi kartu su pagrindinėmis Žaidynėmis. Tai pat įvyko ir pliažo tinklinis. Golfas. A. Morkūnas – pravedė Klivlendo klubas – Detroite. Sąlygos labai geros, atvyko 92 dalyviai.

 1. X–sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės Kaune.

L.R. Misevičius. Lankydamasis Lietuvoje vasarą susitiko su Kauno meru V. Matijošaičiu pakalbėti apie būsimas Žaidynes. Pastovi problema – trūksta informacijos. Kita problema – keičiantis valdžiai, keičiasi ir finansavimas, Žaidynės vyks birželio mėn. pabaigoje, mums ankstoka. Numatomos 26 sporto šakos. Sudarysime du org. komitetus – JAV ir Kanados.

 1. Fondų reikalai.
 2. Morkūnas, Kanados fondo sąskaitoje yra 83,175 Kanados doleriai.

L.R. Misevičius – JAV fondas dar tik kuriasi, yra keli šimtai dol., aukas galima nusirašyti nuo federalinių mokesčių – administratorius Gintautas Garsys.

 1. a) L.R. Misevičius: lietuviškoje spaudoje apie sportą rašo savaitraštis « Amerikos lietuvis », dienraštis « Draugas » bei Kanadoje « Tėviškės Žiburiai ». ŠALFASS tinklapio problema – pasidarė sudėtinga mirus jo administratoriui P. Pranckevičiui. Yra sunku atgauti informaciją, nes be slaptažodžių negalime įeiti į patį tinklapį. Jei neišeis patekti į ŠALFASS tinklapį, šių metų spalio pabaigoje kalbėsimės dėl visiškai naujo kūrimo.
 2. b) Žaidynių finansavimas. Jei ŠALFASS žaidynės vyksta JAV, tai gauname paramą iš JAV LB. 1,000 USD auka paremia ir Amerikos Lietuvių Fondas. Šie pinigai yra skiriami vyrų “A” klasės krepšinio turnyro nugalėtojui, o jie savo nuožiūra skiria šiuos pinigus vienai iš lietuviškų mokyklų. Šiemetiniai nugalėtojai – Čikagos “Lituanica” paskyrė pinigus Klivlendo lietuviškai m-klai.

Prašysime Kanados Lietuvių Fondo, kad vykstant ŠALFASS žaidynėms Kanadoje, vyrų “A” klasės krepšinio turnyro nugalėtojui skirtų 1,000 CAD auką, o jie paaukotų gautus pinigus vienai iš Kanados lietuviškų m-lų.

 1. c) Plėtros projektas. Pernai skirta 2,000 USD. Šitie pinigai bus naudojami reklamuoti ŠALFASS žaidynes. Bus dedami skelbimai į visas lietuviškas institucijas. Čia yra tik projekto pradžia. Jį reikia toliau koreguoti ir vystyti.
 2. Garbės Arena. L.R. Misevičius : šiuo metu Garbės Arenoje yra tik vienas žmogus – A. Bielskus. Siūlomi nauji kandidatai – viso 10 žmonių, tai Pranas Berneckas, Pranas Gvildys, Vytautas Grybauskas, Kazimieras Sapočkinas, Sigitas Krašauskas, Rimantas Dirvonis, Valdas Adamkus, vyskupas Paulius Baltakis, Antanas Supronas ir Edvardas Šulaitis. Dėl pasiūlymo už 10 kandidatų suvažiavimas balsavo – 22 balsai už, 6 balsai susilaikė ir 2 prieš. Pasiūlyta, kad įtraukiant į ŠALFASS Garbės Areną, kiekvienas siūlomas narys turi gauti ne mažiau kaip 75% visų delegatų balsų. Suvažiavimas prabalsavo priimti šį nutarimą – 28 balsai už, 2 balsai susilaikė.

Į ŠALFASS Garbės narių sąrašą pasiūlytas Mindaugas Leknickas. Visi suvažiavimo nariai viebalsiai priėmė.

 1. ŠALFASS statuto pakeitimų – nėra.
 2. Pranešimai.

Pirmininkas L.R. Misevičius. Šį suvažiavimą pirmą kartą darome kartu su JAV Lietuvių Bendruomenės Tarybos sesija, kad būtų kuo daugiau abiejų organizacijų bendradarbiavimo. Sekantį suvažiavimą reikėtų daryti taip pat kiek anksčiau nei lapkričio pab. ir dėl oro sąlygų. Gerėja ryšiai su Lietuva.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu.

Kanados apygardos pranešimo nėra.

Rytų – D. Pavasaris, pranešimas raštu.

Vakarų – pranešimo nėra.

JAV LB pirmininkė S. Šimkuvienė pasisakė per sveikinimo kalbą, taip pat JAV LB Krašto valdybos vice-pirmininkas sporto reikalams T. Mitrulevičius.

Krepšinio sekcijos vadovas S. Kuliavas – pranešimas raštu. Kitų sporto šakų atstovų pranešimai buvo aptariant sporto šakas. Slidinėjimo vadovas J. Prunskis pranešė, kad kitos pasaulio lietuvių slidinėjimo varžybos vyks kaip Pasaulio Lietuvių Žaidynių programos dalis Druskininkuose 2017 m.

 1. Garbės teismo – skundų nebuvo.
 2. Revizija atlikta, knygos vedamos tvarkingai.
 3. 2016 m. suvažiavimas vyks spalio 29 arba lapkričio 5 d.d.
 4. Klausimai ir sumanymai.

Pradėjome daugiau bendradarbiauti su LTSC (archyvų Čikagoje) atstove Loreta Timukiene. Mūsų suvažiavimo metu jų dėka pristatyta sporto paroda apie ŠALFASS istoriją ir veiklą. Iš mūsų iždo skirta nedidelė auka 250 dol. – Lituanistikos Tyrimo ir Studijų Centrui (archyvams) Čikagoje.

 1. Suvažiavimo uždarymas. Suvažiavimui pirmininkavęs M. Leknickas padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Himną ir bendrai nuotraukai atminimui.

 

 

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas

 

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-metinio-visuotinio-suvaziavimo-2015-m-protokolas/