Šalfass virtualaus suvažiavimo 2020 m.spalio 24 d. protokolas

ŠALFASS metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2020 m. spalio 24 d. virtualiai Zoom programos kambaryje

P r o t o k o l a s

  1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS pirmininkas L. Misevičius. Pasiūlyta pirmininkauti S. Kuliavas, sekretoriauti – A. Čygas. Mandatų komisija – A. Morkūnas ir A. Čygas. Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.

  1. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.
  1. Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino žodžiu – Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos viceministrė – K. Tiesnesytė, Lietuvos Respublikos laikinai einantis ambasadoriaus pareigas JAV – Dovydas Špokauskas, Kanados LR ambasadorius – Darius Skusevičius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė Dalia Henkė, JAV LB Prezidiumo narys Artūras Žilys, Kanados LB pirmininkas Kazimieras Deksnys. Raštu – JAV LB pirmininkė Nerija Orentienė.

4. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas be pataisymų.

5. 2021 m. varžybinis kalendorius:

70-osios ŠALFASS Sporto žaidynės. Planuojame, kad vyks gegužės 15 – 17 d. Čikagoje. Visos grupės vaikai, suaugusieji ir senjorai bus kartu. Atsakingas A. Matulevičius. Turime dar daug neaiškumų dėl pandemijos. Žaidynės gali būti vėl nukeltos. Reikės keisti datą ir laiką.

Kitų sporto šakų vykdymas priklauso nuo pandemijos. Vykdymo data ir laikas bus nustatyti vėliau, kada bus atidarytos sienos ir bus leista vėl laisvai keliauti.

6. Metinės 2020 m. varžybos.

Pilnai įvyko tik viena sporto šaka – slidinėjimas.

Slidinėjimas vyko vasario 29 d. Colorado, Austin. Atsakingas dr. J. Prunskis. Praėjo sėkmingai ir sklandžiai. Tarp dalyvių buvo Linas Vaitkus, kuris atstovavo Lietuvą 1998 m. Žiemos Olimpinėse Žaidynėse.

Virtuali krepšinio Ambasados taurė. Vyko baudų, tritaškių ir įvairių virtuozinių metimų konkursai. Taip pat buvo vykdomas šeimų turnyras. Buvo įdomus bandymas, nes viskas vyko nuotoliniu būdu.

7. XI–sios Pasaulio Lietuvių Žaidynės Druskininkuose.

Numatoma žaidynių data 2022 m. liepos 1–5 d. Organizatoriai nori, kad daugiau nei 50 procentų dalyvių būtų iš užsienio. Druskininkai ruošiasi labai rimtai. Numatoma vykdyti 26 sporto šakas. Jie gali įtraukti ir kitas sporto šakas su mūsų pageidavimu, bet turi būti daugiau nei 2 dalyviai iš užsienio invidualiose sporto šakose arba 2-3 komandos komandinėse varžybose. K. Deksnys – Š. Amerikos Šokių Šventė gali vykti 2022 m., tad gali kryžiuotis datos.

8. Sporto Fondai.

Kanados – A. Morkūnas. Pranešimas raštu. Sąskaitoje yra virš 86,000 tūkst. Kanados dolerių. Maži procentai.

JAV – R. Mitrulevičienė. Pranešimas raštu.

9. Einamieji klausimai.

a) Sportinė spauda. JAV sportinė informacija yra skelbiama laikraštyje „Draugas“ – sporto psl. redaktorius Dainius Ruževičius. Tai yra vienintelis šiuo metu leidžiamas lietuviškas laikraštis Š. Amerikoje. Yra skiriama vietos ir sporto įvykiams, bet yra problema – mažėja lietuviškai rašančių žmonių.

ŠALFASS-gos tinklapius www.launa.org ir www.salfass.org prižiūri T. Masaitis, kuris sudeda visą mūsų informaciją į internetą abiem kalbom.

b) Žaidynių finansavimas. L. Misevičius – Lietuvių Fondas daugiau remia mūsų renginius, TCE iš Čikagos, už tai mes esame jiems labai dėkingi.

c) Ženkliukai. Atidėsime šį klausimą, kol baigsis pandemija.

d) Hall of Fame – kandidatų biografijos bus reikalaujamos iš anksto.

Naujų pasiūlymų nėra.

Tylos minute buvo pagerbti šie ŠALFASS-gos nariai, įšėję iš mūsų tarpo 2020 metais.

Vytenis Čiurlionis – 98 m. Klivlendas.

Stepas Ignatavičius – 68 m. Torontas.

Stasys Kavaliauskas – 53 m. Niujorkas.

Lukas Žemaitis – 28 m. New Jersey.

Paulius Baršauskas – 50 m. Niujorkas.

10. Diskusijų nėra.

11. ŠALFASS statutas. Suvažiavimui buvo pristatyta balsuoti už naujo Statuto, pasiūlyto pereitame 2019 m. ŠALFASS suvažiavime Klyvlende, priėmimą. Už balsavo 146 balsai, prieš – 0 balsų ir susilaikė 10 balsų. Naujas Statutas dauguma balsų buvo priimtas. L. Misevičius – jei ateityje bus neaiškumų dėl atskirų punktų, tai galėsime nagrinėti per sekanti suvažiavimą ir balsų dauguma šiuos punktus bus galima pakeisti ar koreguoti.

12. Pranešimai.

a) Pirmininkas L. Misevičius. Padėkojo visiems suvažiavimo dalyviams. Norėtų matyti kitais 2021 m. per naujus ŠALFASS valdybos rinkimus naują vadovą ir naujų veidų naujoje valdyboje.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu. Kanados sąskaitoje yra 13,997 dol.

R. Mitrulevičienė – JAV ŠALFASS fondas. Saskaitoje yra $1,075 dol. Esame labai dėkingi visiems sponsoriams.

b) Kanados apygardos pranešimas raštu – S. Kuliavas.

Vakarų – A. Matulevičiaus pranešimo nėra.

Rytų – vadovas D. Pavasaris. 69-osios ŠALFASS žaidynės gegužės mėn. vyko Elizabeth, New Jersey. 16-ą kartą pajūryje įvyko 3 prieš 3 lietuvių krepšinio turnyras rudenį. Deja, daugiau varžybų dėl pandemijos neįvyko.

c) Lietuvių Bendruomenės atstovų pranešimų dėl pandemijos nėra.

d) Krepšinio vadovas P. Riškus. Pranešimas raštu. Sekantis krepšinio turnyras kartu su žaidynėmis tikrai vyks Čikagoje.

Stalo ir lauko tenisas – E. Krikščiūnas – niekas neįvyko dėl pandemijos.

K. Deksnys – šaudymas irgi neįvyko.

Golfas – Matas Anužis. Šiais metais golfas neįvyko, sekančiais metais, jei galėsime, vykdysime ten pat prie Detroito, Michigan.

L. Misevičius – kartu su Lietuvos Tautiniu Olimpiniu komitetu birželio mėn. pirmą kartą vykdėme bėgimą – Olimpinę mylią, 1988 metrus. A. Ardzijauskas turėjo bėgti aplink pasaulį, bet pandemija sutrukdė, tai dabar bėga virtualiai. Vyksta ir kiti bėgimai, vienas iš tokių kasmetinių – pagerbti sausio 13 d. įvykius.

P. Vilkelis – siūlau įtraukti E-sportą į ŠALFASS veiklą, vis daugiau jaunuolių dalyvauja šiame sporte.

e) Lakrosas – Ryan Dutkus pranešimas raštu.

13. Garbės teismo – nėra.

14. Reviziją atliko Toronte – E. Stravinskas.

15. Projektas Krepšinio namai. L. Misevičius – tai yra Lietuvos krepšinio simbolis. Bus atidaryti visuomenei 2022 m. krepšinio Lietuvoje 100-čio proga. 4 aukštų pastatas su LKF būstine, krepšinio muziejus, su naujausiomis technologijomis.

16. 2021 m. suvažiavimas numatomas vykdyti Klivlende spalio pabaigoje ar lapkričio pradžioje, pagal esamą pandeminę situaciją.

17. Klausimų ir sumanymų nėra. Pasisakymas:

P. Vilkelis – dalyvaujant krepšinio turnyruose, klubai turi turėti žaidėjų dokumentus.

18. Suvažiavimo uždarymas. Suvažiavimui pirmininkaujantis S. Kuliavas padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Valstybinį Himną.

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-virtualaus-suvaziavimo-2020-m-spalio-24-d-protokolas/