ŠALFASS-gos metinio visuotinio suvažiavimo, įvykusio 2021 m.

Spalio 23 d. virtualiai per Zoom konferencijų programą.

P r o t o k o l a s

  1. Suvažiavimo atidarymas.

Suvažiavimą atidarė ŠALFASS-gos pirmininkas L. Misevičius. Pasiūlyta pirmininkauti – K. Deksnys, sekretoriauti – A. Čygas. Mandatų komisija – A. Morkūnas ir A. Čygas. Suvažiavimas vienbalsiai priėmė.

  1. Suvažiavimo darbotvarkė priimta be pakeitimų.
  1. Suvažiavimo sveikinimai.

Suvažiavimą sveikino žodžiu – Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos vicepirmininkas – L. Obcarskas, Lietuvos Respublikos ambasadorė JAV ir Meksikai – A. Plepytė, LR ambasadorius Kanadoje – D. Skusevičius, Pasaulio Lietuvių Bendruomenės pirmininkė – Dalia Henkė, Kanados LB pirmininkas – Kazimieras Deksnys, Pasaulio lietuvių sporto asociacijos prezidentas – V. Aleksa.

  1. Praeito suvažiavimo protokolas priimtas be pataisymų.

5. 2022 m. varžybinis kalendorius.

70-os ŠALFASS Sporto Žaidynės. Planuojame, kad vyks gegužės 20–22 d. Čikagoje. Visos grupės vaikai, suaugusieji ir senjorai bus kartu. Atsakingi A. Matulevičius ir P. Riškus. P. Riškus ŠALFASS-gos krepšinio vadovas – laukiame visų atvažiuojančių į Čikagą, norisi, kad visi anksčiau praneštų apie dalyvavimą. A. Matulevičius – ieškosime remėjų padėti pravesti 70- sias ŠALFASS – gos Žaidynes.

Slidinėjimas vėl bus rengiamas Colorado, Aspen kalnuose 2022 m. kovo mėn. pradžioje, atsakingas dr. J. Prunskis.

6. Metinės 2021 m. varžybos.

Pilnai įvyko tik viena sporto šaka – slidinėjimas. Slidinėjimas vyko vasario mėn. 28 d. ten pat Colorado, Aspen – pravedė dr. J. Prunskis. Praėjo sėkmingai ir sklandžiai. Daktaras J. Prunskis yra Lietuvos Garbės konsulas Colorado valstijoje, tad jam yra lengviau rengti varžybas Aspene. Atrodo, kad jiems pandemija nesutrukdė.

Lietuvos Ambasados taurė, krepšinio varžybos. L. Misevičius – įvyko Vašingtone. Pernai vyko nuotoliniu būdu, toks kaip krepšinio įgūdžių konkursas. Šiemet dalyvavo mažesnis skaičius komandų, tik 8 – įvyko naujos sporto šakos 3 x 3 turnyras. Nugalėjo New Jersey „Liepsna-1“.

7. XI– sios Pasaulio Lietuvių Žaidynės Druskininkuose.

Žaidynių data 2022 m. liepos 14 – 17 d. L. Misevičius – Kaune 10-sios Pasaulio Lietuvių Sporto Žaidynės buvo masiškiausios – apie 3000 sportininkų iš 29 valstybių. Iš užsienio buvo apie 1000 sportininkų. Bus iki 30 sporto šakų, kviečiami visi dalyvauti.

Druskininkų meras R. Malinauskas skiria daug laiko ir pastangų, kad pavyktų ši šventė vasarą.

V. Aleksa – Liepos 16 d. bus mokslinė konferencija sporto tematika. Tai jau 3-oji panašaus pobūdžio konferencija, pirmosios dvi vyko LSU Kaune 2016 m. ir 2017 m. per X-ąsias PLSŽ.

A. Matulevičius – praeitose Žaidynėse buvo daug trūkumų, trūko komandų, kvietė JAV ir Kanados krepšinio klubus jungtis kartu.

L. Obcarskas – ŠMSM skiriame finansavimą, naują inventorių, stengsimės pašalinti visus buvusius trūkumus.

8. Sporto Fondai.

Kanados – A. Morkūnas. Pranešimas raštu. Sąskaitoje yra virš 87000 Kanados dolerių. Maži procentai.

JAV – R. Mitrulevičienė pernai rugsėjo 30 d. buvo 1175 JAV dol., išlaidos mažos, buvo keletas aukų. Pajamų 2038 JAV dol. Šiuo metu sąskaitoje yra 1556.13 JAV dol.

9. Einamieji klausimai.

a) Sportinė spauda. JAV sportinė informacija yra skelbiama laikraštyje „Draugas“ – redaktorius Dainius Ruževičius. Yra mažas sporto skyrelis.

Visa informacija yra skelbiama per tinklapį www.salfass.org, kurį prižiūri T. Masaitis.

b) Žaidynių finansavimas. L. Misevičius – reikalinga parama, reikia pakelti narystės mokestį Čikagoje – nario 10 dol., iš vaikų 5 dol., klubų mokestis 100 dol. Kanada mokės kanadiškais dol., JAV amerikoniškais.

Nuo 2022 m. klubai patys nustatys starto mokestį.

c) Ženkliukai. Užsakysime 1000 ženkliukų ŠALFASS 70-čiui iš „Telšių praktikos“. Atsakingas L Misevičius – reikia turėti iki Žaidynių Čikagoje.

d) Hall of Fame – Šlovės Arena. Trūksta biografijų, bandysime surinkti bendromis jėgomis.

10. Diskusijų nėra.

11. ŠALFASS statutas. Reikalingas vertimas į anglų kalbą, klausime kiek kainuos pas R. Domanskį-Čikagoje arba Asta Mott – Vankuveris.

12. Pranešimai.

a) Pirmininkas L. Misevičius. Padėkojo visiems suvažiavimo dalyviams. Paskutiniai du metai buvo labai sunkūs. Per susirinkimus – virtualiai -nėra toks geras bendravimo ryšis.

Iždininkas A. Morkūnas – pranešimas raštu. Kanados sąskaitoje yra 13997 CAD.

R. Mitrulevičienė – JAV reikalai. ŠALFASS sąskaitoje yra 1075$. Esame labai dėkingi visiems sponsoriams.

b) Kanados apygardos pranešimas raštu – S. Kuliavas.

Vakarų – A. Matulevičius pranešimo nėra.

Rytų – vadovas D. Pavasaris. Pranešimas raštu.

c) Lietuvių Bendruomenės atstovų pranešimai. L .Misevičius – PLB valdybos narys:vyksta nuotoliniai bėgimai, kasmet rengiamas Olimpinės mylios bėgimas, kuriame 2020 m. dalyvavo 33 šalys. Aidas Ardzijauskas – PLB Sporto komisijos narys – bėga aplink pasaulį virtualiai šiuo metu.

d) Krepšinio vadovas P. Riškus. Pranešimas raštu. Sekantis krepšinio turnyras kartu su 70-osiomis Žaidynėmis tikrai vyks Čikagoje.

Stalo ir lauko tenisas – E. Krikščiūnas – bandysime daryti Čikagoje.

K. Deksnys – šaudymas, pradėsime pavasaryje.

Golfas – Matas Anužis. Pranešimas raštu.

Slidinėjimas – pranešimas jau buvo.

Softbolas vyko Vasagoje, Kanada – rugpjūčio gale, dalyvavo 8 komandos.

Lakrosas – Ryan Dutkus – pranešimas raštu.

13. Garbės teismo – nėra.

14. Reviziją atliko Toronte – E. Stravinskas. Knygos yra vedamos gerai ir tvarkingai.

15. Projektas Krepšinio Namai. L. Misevičius – pastatas yra 4 aukštų, LKF būstinė jau įsikūrusi šiame pastate, bet neužbaigti vidaus darbai.

16. 2022 m. suvažiavimas numatomas vykdyti Klyvlende spalio 22 arba 29 d.

17. Klausimai ir sumanymai.

Amb. D. Skusevičius (Kanadoje) – noriu matyti daugiau sportinės veiklos.

V. Aleksa pasiūlė, kad sekančiuose suvažiavimuose būtų daugiau atstovų iš Lietuvos, tas padės plėsti bendradarbiavimą.

18. Suvažiavimo uždarymas. Suvažiavimui pirmininkaujantis K. Deksnys padėkojo visiems už dalyvavimą ir įdėtą darbą. Pakvietė visus sugiedoti Lietuvos Himną.

Protokolo sekretorius

Arūnas Čygas, Kanada

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-gos-metinio-visuotinio-suvaziavimo-ivykusio-2021-m/