Salfass suvaziavimas lapkricio 9 d. Klyvlende

2019 m. LAPKRIČIO 9 d. ŠALFASS SUVAŽIAVIMO DARBOTVARKĖ

11 val.r. – 5 val. p.p. (pietų petrauka 2 – 3 val. p.p.)

 1. Suvažiavimo atidarymas. Prezidiumo ir Mandatų komisijos sudarymas.
 2. Darbotvarkės priėmimas.
 3. Sveikinimai žodžiu:
 • LR Garbės konsulės Ohio, Kentucky ir Indiana valstijose Ingridos Bublienės
 • JAV Lietuvių Bendruomenės Krašto valdybos vice-pirmininko Tomo Mitrulevičiaus
 1. Sveikinimai raštu. Praėjusio suvažiavimo protokolo skaitymas ir priėmimas.
 2. 2020 m.varžybų kalendorius: 70-ios žaidynės Čikagoje gegužės 15-17 d. – visos amžiaus grupės.
 3. Metinės 2019 m. pirmenybės: a) slidinėjimas Kolorado, b) senjorų krepšinis Floridoje, c) 69-ios ŠALFASS žaidynės Elizabeth-NJ, d) jaunučių krepšinis Klyvlende, e) 16-oji „Ambasados taurė“.
 4. XI-osios Pasaulio lietuvių sporto žaidynės Druskininkuose – 2021 m. liepos 1-5 d., sporto šakos.
 5. Lietuvių sporto fondų reikalai: Kanados ir JAV – Rasa Mitrulevičienė (IRS, State of IL ataskaitos).
 6. Einamieji reikalai:

  1. Sportinė spauda, komunikacija. ŠALFASS tinklapis – administratorius Tomas Masaitis.
  2. Žaidynių finansavimo klausimas – LB parama, privatūs rėmėjai, Lietuvių fondo pagalba.
  3. ŠALFASS ženkliukai, 2 variantai, Telšių „Praktikos“ pigesnis… ar užsakyti 100, ar 1,000?
  4. ŠALFASS Garbės arenos ( “Hall of Fame”) projektas, reikia pateiktų kandidatų biografijų.
 7. Tolimesnės diskusijos.
 8. ŠALFASS Statuto pakeitimai – išsiųstas variantas, kuris galėtų būti patvirtintas suvažiavime.
 9. Pranešimai žodžiu ir raštu:
  1. Centro Valdybos: Pirmininko, sekretoriaus, 2 iždininkų: Rasa (JAV) ir Arūnas (Kanada).
  2. Sporto Apygardų: Kanados, Rytų, Vidurio Vakarų.
  3. Lietuvių Bendruomenės atstovų: PLB, Kanados LB, JAV LB.
  4. Sporto šakų ir kitų komitetų: krepšinio, tinklinio, lengvosios atletikos (maratonai, 2019 m. Pasaulio lietuvių metams Kauno maratonas (5 už Lietuvą), 2020 m. Aido Ardzijausko bėgimas aplink pasaulį), plaukimo, lauko teniso, stalo teniso, šaudymo, slidinėjimo, ledo ritulio, šachmatų, golfo, futbolo, softbolo, kėgliavimo, raketbolo, rankų lenkimo, t.t.
  5. Lacrosse – Ryan Dutkus/Kazimieras Deksnys.
 10. ŠALFASS Garbės teismo.
 11. ŠALFASS Revizijos komiteto.
 12. Naujieji „Krepšinio namai“ Kaune – statybos įpusėjo, renkamos aukos per įsiamžinimo plyteles.
 13. 2020 metų ŠALFASS suvažiavimo vieta ir data.
 14. Klausimai ir sumanymai, nauji projektai , bendradarbiavimas su LTOK ir ŠMS ministerija.
 15. Suvažiavimo uždarymas, tautinė giesmė.

P.S. Norintieji šią darbotvarkę papildyti, prašome savo pageidavimus pareikšti iš anksto arba suvažiavimo pradžioje.

 

Gerb. Laurynai,

prieš skaitant šiuos ŠALFASS įstatus atkreipiu Jūsų dėmesį, kad Įstatų projekte keičiu pavadinimą Statuto į Įstatus, nes Lietuvoje ir Europos Sąjungoje statutus vartoja tik karinės struktūros, universitetai, o visuomeninės organizacijos ir fondai naudoja žodį Įstatai. Taip pat atkreipiu dėmesį, kad nėra klaidos ir prieštaravimų tarp Valdybos ir Prezidento teikiamų apdovanojimų. Lietuvos savivaldybių merai turi teises priimti patys sprendimus dėl tam tikrų apdovanojimų. Yra daug atvejų, kai merui (šiuo atveju Prezidentui) reikia svečią labai greitai apdovanoti, o jis negali, nes neturi teisių tai daryti ir atsiduria nepatogioje situacijoje. Tad Valdyba gali kai kuriuos apdovanojimus pasilikti savo kompetencijai, o kitus apdovanojimus palikti ŠALFASS prezidentui. Taip daro Lietuvoje ir Europoje daugelis visuomeninių organizacijų. Trys metai prezidentui labai trumpas laikotarpis. Siūlau prezidento kadenciją pratęsti penkerių metų laikotarpiui. Pagarbiai, Valentinas Aleksa / Artūras Poviliūnas (Pasaulio lietuvių sporto asociacija)

Valentino Aleksos 2019 m. rugsėjo 29 d. parengtas Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos įstatų projektas priimtas ir patvirtintas 2019 m. lapkričio 9 d. įvykusiame Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjungos suvažiavime.

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGOS ĮSTATAI

 1. Bendroji dalis

1.1.Šiaurės Amerikos lietuvių fizinio auklėjimo ir sporto sąjunga (sutrumpintai ŠALFASS). Angliškai – Lithuanian Athletic Union of North America, Allied Member of Amateur Athletic Union of United States of America.

1.2. ŠALFASS yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo ir veikia Jungtinėse Amerikos Valstijose (JAV) bei Kanadoje.

1.3. ŠALFASS veikia vadovaudamasi JAV ir Kanados valstybinėmis konstitucijomis bei šių valstybių įstatymais, taip pat šiais įstatais.

1.4. ŠALFASS turi teisę gauti labdarą ir paramą JAV ir Kanados valstybių įstatymų nustatyta tvarka, o taip pat Lietuvoje sutinkamai su Europos Sąjungos įstatymais.

1.5. ŠALFASS veiklos laikotarpis neribotas. ŠALFASS finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2. ŠALFASS veiklos tikslai, uždaviniai, sritys ir rūšys

2.1. ŠALFASS tikslai ir uždaviniai:

2.1.1. vienyti visus JAV ir Kanados lietuvius ir jų organizacijas, besidominčias sportu, siekti plačiai paskelbti JAV, Kanadoje, Lietuvoje bei pasaulyje apie žymių lietuvių sporto organizatorių, sportininkų, sporto teisėjų, sporto žurnalistų, rėmėjų nuopelnus sportui ir jų atminimą garbingai įamžinti, saugoti senąsias lietuvių sporto šeimų, giminių ir organizacijų tradicijas, suburti visą JAV ir Kanados lietuvių sporto visuomenę ir kurti naujas tradicijas tautiniu, kultūriniu, dorovės, kilnumo pagrindu ir jas puoselėti;

2.1.2. rinkti ir archyvuoti visą medžiagą, susijusią su JAV ir Kanados lietuvių bei Lietuvos sportu;

2.1.3. rengti minėjimus ir mokslines konferencijas;

2.1.4. įkurti miestuose sporto muziejus, memorialinius butus, kambarius ir įamžinti lietuvių sporto veikėjų atminimą;

2.1.5. steigti lietuvių sporto veikėjų ir sportininkų vardais sporto parkus, sporto giraites, sporto ąžuolynus ir sporto šlovės alėjas;

2.1.6. steigti lietuvių sportininkams ir sporto veikėjams gydymo centrus ir reabilitacijos centrus, pensionatus;

2.1.7. rengti įvairias sporto šventes ir sporto varžybas;

2.1.8. rengti koncertus, parodas, temines išvykas, ekskursijas ir kitus renginius;

2.1.9. išsaugoti JAV ir Kanados iškilių lietuvių sportininkų, sporto veikėjų bei sporto organizacijų relikvijas;

2.1.10. inicijuoti ir remti dokumentinių filmų kūrimą apie JAV ir Kanados lietuvių sportininkus ir sporto veikėjus;

2.2. ŠALFASS gali:

2.2.1. turėti savo nuosavas patalpas, himną, herbą, antspaudą, simboliką ir apdovanojimus;

2.2.2. suteikti ŠALFASS Garbės nario vardus;

2.2.3. samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vykdyti;

2.2.4. bendradarbiauti su Lietuvos, Europos ir pasaulio valstybių vyriausybinėmis, sporto ir visuomeninėmis sporto organizacijomis, taip pat universitetais, akademijomis, institutais ir kitomis taikiomis organizacijomis;

2.2.5. būti paramos gavėja sutinkamai su JAV, Kanados ir Europos Sąjungos šalių įstatymais.

3. ŠALFASS nariai, jų teisės ir pareigos

3.1. ŠALFASS nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys, jeigu jie yra lietuviai arba lietuvių kilmės. Taip pat – jei bent vienas iš tėvų ar senelių yra lietuvis ar svetimtautis, tačiau jo (jos) sutuoktinis yra lietuvis. Taip pat – lietuvių valdomi juridiniai asmenys.

3.2. ŠALFASS narys turi teisę:

3.2.1. dalyvauti ir balsuoti Visuotiniame narių suvažiavime (kiekvienas ŠALFASS narys Visuotiniame narių suvažiavime turi vieną balsą);

3.2.2. naudotis ŠALFASS teikiamomis paslaugomis;

3.2.3. susipažinti su ŠALFASS dokumentais ir gauti visą ŠALFASS turimą informaciją apie jos veiklą;

3.2.4. dalyvauti įgyvendinant ŠALFASS programas, renginius ir projektus;

3.2.5. išstoti iš ŠALFASS, apie tai raštu pranešdamas ŠALFASS Valdybai ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki numatomos išstojimo dienos. Stojamasis nario įnašas ir nario mokesčiai ar kitaip ŠALFASS nuosavybėn perduotos lėšos ir turtas negrąžinami;

3.2.6. naudotis kitomis ŠALFASS įstatyme numatytomis teisėmis.

3.3. ŠALFASS narys privalo:

3.3.1. laikytis šių įstatų, Visuotinio narių suvažiavimo ir Valdybos sprendimų;

3.3.2. aktyviai dalyvauti ŠALFASS veikloje, padėti siekti ir įgyvendinti ŠALFASS tikslus;

3.3.3. saugoti ŠALFASS ir jos narių paslaptis, susijusias su ŠALFASS ir jos narių veikla;

3.3.4. ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo einamųjų fiskalinių metų pradžios sumokėti Visuotinio narių suvažiavimo patvirtintą metinį nario mokestį.

4. Narių priėmimo, išstojimo ir pašalinimo iš ŠALFASS tvarka bei sąlygos

4.1. Pagal šių įstatų 3.1. punkte numatytas sąlygas pareiškusieji norą tapti ŠALFASS nariais privalo Valdybai pateikti:

4.1.1. fiziniai asmenys:

4.1.1.1. rašytinį prašymą, užpildyti Valdybos paruoštą anketą;

4.1.1.2. savo gyvenimo veiklos aprašymą.

4.1.2. juridiniai asmenys:

4.1.2.1. rašytinį prašymą ir savo veiklos aprašymą ar užpildyti Valdybos paruoštą anketą;

4.1.2.2. jei narystės siekianti organizacija turi narių, pateikiamas jų sąrašas.

4.2. Valdyba artimiausiame posėdyje nuo prašymo gavimo, turi priimti sprendimą. Valdybai patenkinus prašymą, priimtasis narys per 15 (penkiolika) dienų nuo Valdybos sprendimo privalo sumokėti Visuotinio narių suvažiavimo patvirtintą stojamąjį ir nario mokestį.

4.3. Nauji nariai įgyja nario teises nuo tada, kai nustatyta tvarka sumokamas stojamasis ir metinis nario mokesčiai.

4.4. Nariai, pranešę raštu ŠALFASS Valdybai, gali išstoti iš ŠALFASS ar suspenduoti savo narystę ŠALFASS.

4.5. ŠALFASS nario, nesilaikančio šių įstatų, materialinių įsipareigojimų ar kitaip darančio ŠALFASS materialinę ar moralinę žalą, narystė Valdybos sprendimu suspenduojama arba nutraukiama.

4.6. Išstojusių ar pašalintų iš ŠALFASS narių stojamieji, metiniai mokesčiai ar ŠALFASS nuosavybėn perduotos turtas ir lėšos negrąžinami. Likviduojant ŠALFASS buvusiems nariams ŠALFASS turto dalis negali būti skiriama.

4.7. Narystė ŠALFASS baigiasi, kai jos narys:

4.7.1. fizinis asmuo miršta;

4.7.2. išstoja iš ŠALFASS savo noru;

4.7.3. laiku nesumoka metinio nario mokesčio.

4.8. Asociacijos Valdyba turi teisę pašalinti iš ŠALFASS jos narį, jeigu:

4.8.1. nario veikla prieštarauja ŠALFASS tikslams;

4.8.2. narys nesilaiko šių įstatų, Visuotinio narių suvažiavimo ar Valdybos sprendimų.

5. ŠALFASS organai

5.1. ŠALFASS organai yra šie:

5.1.1. Visuotinis narių suvažiavimas;

5.1.2. Valdyba – kolegialus valdymo organas;

5.1.3. Prezidentas – vienasmenis valdymo organas.

5.2. Taip pat ŠALFASS gali būti renkami:

5.2.1. Pirmasis viceprezidentas;

5.2.2. Viceprezidentai;

5.2.3. Generalinis sekretorius;

5.2.4. Garbės nariai.

6. Visuotinis narių suvažiavimas

6.1. Visuotinis narių suvažiavimas yra aukščiausiasis ŠALFASS organas.

6.2. Visuotinis narių suvažiavimas:

6.2.1. pildo ir keičia ŠALFASS įstatus;

6.2.2. keičia ŠALFASS buveinę;

6.2.3. renka ŠALFASS Prezidentą ir jį atšaukia;

6.2.4. renka ŠALFASS Valdybos narius ir juos atšaukia;

6.2.5. nustato ŠALFASS Visuotinio narių suvažiavimo sušaukimo tvarką;

6.2.6. renka ir atšaukia revizijos komisijos narius, nustato narių skaičių ir darbo tvarką;

6.2.7. nustato ŠALFASS narių stojamojo įnašo dydį, metinį narių mokesčio dydį, tikslinių įnašų dydį ir mokėjimo tvarką;

6.2.8. priima sprendimą dėl ŠALFASS pertvarkymo ar pabaigos (reorganizavimo ar likvidavimo);

6.2.9. tvirtina ŠALFASS metinę finansinę atskaitomybę;

6.2.10. Valdybos prašymu sprendžia kitus ŠALFASS svarbius klausimus;

6.2.11. sprendžia kitus ŠALFASS įstatyme ar šiuose įstatuose Visuotinio narių suvažiavimo kompetencijai priskirtus klausimus, jeigu tai nepriskirta kitų organų kompetencijai ir jei pagal esmę tai nėra Valdybos organo funkcijos.

6.3. Eilinis Visuotinis narių suvažiavimas šaukiamas kas 1 (vienerius) metus ne vėliau kaip per 11 (vienuolika) mėnesių nuo ŠALFASS finansinių metų pabaigos.

6.4. Neeilinio Visuotinio narių suvažiavimo sušaukimo iniciatyvos teisę turi ŠALFASS Valdyba, ŠALFASS Prezidentas ir ne mažiau kaip pusė ŠALFASS narių. Ši teisė realizuojama pateikiant raštišką prašymą ŠALFASS Prezidentui, kuriame nurodomi siūlomi svartyti klausimai ir sprendimų projektai. Neeilinis suvažiavimas svarsto tik tuos klausimus, dėl kurio buvo sušauktas. Neeilinis Visuotinis narių suvažiavimas turi būti sušauktas ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prašymo sušaukti tokį suvažiavimą pateikimo ŠALFASS Valdybai dienos.

6.5. Kiekvienam ŠALFASS nariui turi būti tinkamai pranešta raštu (registruotu paštu, el. paštu ar faksu) apie Visuotinio narių suvažiavimo laiką ir vietą ne vėliau kaip prieš 30 dienų iki Visuotinio narių suvažiavimo dienos, kartu pateikiant ir Visuotinio narių suvažiavimo darbotvarkės projektą, siūlomų priimti sprendimų projektus, taip pat kitą medžiagą, susijusią su siūlomais svarstyti klausimais (įstatų keitimo projektus, finansinių metų veiklos ataskaitą ir pan.).

6.6. Visuotinis narių suvažiavimas gali būti šaukiamas nesilaikant šiuose įstatuose nustatytų terminų, jeigu daugiau nei pusė visų ŠALFASS narių su tuo raštiškai sutinka.

6.7. Visuotinis narių suvažiavimas yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip 1/2 (viena antroji) ŠALFASS narių. Jeigu suvažiavime nėra kvorumo, Valdyba ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų turi sušaukti pakartotinį Visuotinį narių suvažiavimą, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio suvažiavimo darbotvarkės klausimais, nepriklausomai nuo dalyvaujančių narių skaičiaus.

6.8. Visuotinio narių suvažiavimo sprendimas, išskyrus šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.7. punktuose numatytus sprendimus, laikomas priimtu, kai už jį gauta daugiau balsavimo metu dalyvaujančių narių balsų “už” negu “prieš” (asmenys, balsuodami susilaikę, neskaičiuojami, t. y. jie laikomi balsavimo metu nedalyvavusiais asmenimis). Šių įstatų 6.2.1. ir 6.2.7. punktuose nurodytiems Visuotinio narių suvažiavimo sprendimams priimti reikia ne mažiau kaip 2/3 (dviejų trečiųjų) Suvažiavime dalyvaujančių ŠALFASS narių balsų.

6.9. Valdyba gali nuspręsti į Visuotinio narių suvažiavimą pakviesti svečius, kurių kiekį nustato savo sprendimu.

7. Valdyba

7.1. Valdyba yra kolegialus ŠALFASS valdymo organas, kurį sudaro ne mažiau kaip trys nariai, tarp jų – ir ŠALFASS Prezidentas.

7.2. Valdybos narius renka Visuotinis narių suvažiavimas 5 (penkerių) metų laikotarpiui.

7.3. Valdyba renka ir atleidžia ŠALFASS pirmąjį viceprezidentą, Prezidentui teikiant kandidatūras, sprendžia klausimą dėl jo veiklos atlygintinumo.

7.4. Valdyba renka (Prezidentui teikiant kandidatūras) ir atleidžia viceprezidentus, generalinį sekretorių.

7.5. Valdyba:

7.5.1. formuoja bendrą Valdyba politiką ir koordinuoja jos įgyvendinimą;

7.5.2. sprendžia ŠALFASS turtinius, lėšų kaupimo ir panaudojimo klausimus, taip pat tvarko ŠALFASS veiklą tarp Visuotinių narių suvažiavimų;

7.5.3. tvirtina ŠALFASS išlaidų sąmatą;

7.5.5. priima sprendimus dėl ŠALFASS nario pašalinimo iš ŠALFASS;

7.5.6. priima sprendimą dėl veiklos nutraukimo;

7.5.7. priima sprendimus dėl ŠALFASS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo ar atšaukimo;

7.5.8. analizuoja finansinių metų ŠALFASS veiklos ataskaitą (jeigu ji sudaroma);

7.5.9. priima sprendimus dėl Visuotinio narių suvažiavimo sušaukimo, pagal patvirtintą Visuotinio narių suvažiavimo nutarimą;

7.5.10. organizuoja ir kontroliuoja Visuotinio narių suvažiavimo sprendimų įgyvendinimą;

7.5.11. skiria ir atleidžia ŠALFASS finansininką (kai sudaroma ŠALFASS finansinė atskaitomybė ir kitais Valdybos nustatytais atvejais) ir nustato jo pareiginį atlyginimą;

7.5.12. svarsto ir tvirtina ŠALFASS pareigybių sąrašą ir pareiginius nuostatus;

7.5.13. tvirtina ŠALFASS samdomų darbuotojų darbo užmokesčio nustatymo ir darbuotojų skatinimo tvarką (jeigu ŠALFASS veiklai samdomi nuolatiniai darbuotojai);

7.5.14. priima sprendimus dėl simbolikos, vardų, rangų, titulų ir apdovanojimų;

7.5.15. renka ir tvirtina Garbės narius;

7.5.16. sprendžia kitus šiuose įstatuose ir ŠALFASS Visuotinio narių suvažiavimo nutarimuose numatytus klausimus;

7.6. Valdybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per metus. Valdybos posėdžio sušaukimo iniciatyvos teisę turi ŠALFASS Prezidentas arba ne mažiau kaip 2 (du) Valdybos nariai. Valdybos posėdžius organizuoja ir jiems vadovauja ŠALFASS Prezidentas. Apie Valdybos posėdį Valdybos nariams turi būti pranešta raštu (paštu arba faksu), nurodant posėdžio datą, vietą, laiką, darbotvarkę ir siūlomus sprendimų projektus, ne vėliau kaip prieš 15 (penkiolika) dienų iki posėdžio. Jeigu visi Valdybos nariai raštu (laišku arba faksu) arba elektroniniu paštu išreiškia savo sutikimą, šioje dalyje nustatyto termino galima nesilaikyti.

7.7. Valdybos posėdžiai laikomi teisėtais, kai juose dalyvauja ne mažiau kaip ½ (viena antroji) ŠALFASS Valdybos narių. Kiekvienas Valdybos narys turi vieną balsą. Valdybos sprendimai priimami paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia ŠALFASS Prezidento balsas. Valdybos narys turi teisę iki Valdybos posėdžio dienos raštu (registruotu paštu) pranešti Valdybai savo valią “už” ar “prieš” atskirai dėl kiekvieno sprendimo. Šie pranešimai yra įskaitomi į posėdžio kvorumą ir balsavimo rezultatus.

8. Prezidentas, Pirmasis viceprezidentas, Viceprezidentai, Generalinis sekretorius, Garbės nariai

8.1. ŠALFASS Prezidentą 5 (penkerių) metų laikotarpiui renka ŠALFASS Visuotinis narių suvažiavimas.

8.2. ŠALFASS Prezidentas:

8.2.1. yra vienasmenis valdymo organas;

8.2.2. Valdybos posėdyje siūlo kandidatus į Pirmojo viceprezidento, Viceprezidentų, Generalinio sekretoriaus pareigas. Organizuoja kasdienę ŠALFASS veiklą, priima į darbą ir atleidžia darbuotojus (jeigu ŠALFASS veiklai reikalingi nuolatiniai darbuotojai), sudaro ir nutraukia su jais darbo sutartis, koordinuoja jų darbą, skatina juos ir skiria nuobaudas;

8.2.4. vykdo Visuotinio narių suvažiavimo ir Valdybos nutarimus, sprendžia jam patikėtus kitus finansinius ir organizacinius klausimus;

8.2.5. ŠALFASS vardu sudaro sandorius bei atstovauja ŠALFASS interesams Lietuvos Respublikos valstybinėse institucijose, teisme, arbitraže, santykiuose su kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, taip pat atstovauja ŠALFASS tarptautinėse organizacijose;

8.2.6. atidaro sąskaitas bankuose, kartu su finansininku (jeigu jis samdomas) pasirašo finansinius dokumentus;

8.2.7. per 3 (tris) mėnesius po ŠALFASS finansinių metų pabaigos pateikia eiliniam Visuotiniam narių suvažiavimui ir Valdybai finansinių metų ŠALFASS veiklos ataskaitą (jeigu ji sudaroma);

8.2.8. teikia pasiūlymus ŠALFASS veiklos tobulinimo klausimais;

8.2.9. atsako už ŠALFASS narių tinkamą informavimą apie šaukiamą Visuotinį narių suvažiavimą, duomenų ir dokumentų pateikimą juridinių asmenų registrui, pranešimą ŠALFASS nariams apie esminius įvykius, turinčius reikšmės ŠALFASS veiklai, ŠALFASS narių apskaitą;

8.2.10. priima pats sprendimus dėl apdovanojimų, kuriuos numato ŠALFASS valdyba.

8.3. Pirmasis viceprezidentas:

8.3.1. nesant ŠALFASS Prezidento, jį pavaduoja ir įgyvendina visas Prezidento teises bei pareigas.

8.4. Viceprezidentai:

8.4.1. vykdo teisėtus Prezidento ir Pirmojo viceprezidento įpareigojimus.

8.5. Generalinis sekretorius:

8.5.1. atsakingas už narių sąrašo tvarkymą;

8.5.2. rengia Valdybos posėdžių darbotvarkes;

8.5.3. vykdo valdybos, Prezidento pavedimus.

8.6. Garbės narys yra atleidžiamas nuo visų mokesčių ir rinkliavų. Gali dalyvauti ŠALFASS suvažiavimuose ir Valdybos posėdžiuose su patariamuoju balsu.

9. ŠALFASS lėšos ir pajamų šaltiniai

9.1. ŠALFASS pajamų šaltiniai gali būti:

9.1.1. narių stojamieji įnašai, metiniai narių mokesčiai bei tiksliniai įnašai;

9.1.2. fizinių ir juridinių asmenų neatlygintinai perduotos lėšos ir turtas;

9.1.3. lėšos, gautos kaip labdara ar parama;

9.1.4. pajamos, gautos už teikiamas paslaugas;

9.1.5. kredito įstaigų palūkanos už saugomas ŠALFASS lėšas;

9.1.6. skolinto kapitalo lėšos;

9.1.7. kitos teisėtai gautos lėšos bei pajamos.

10. ŠALFASS lėšų ir pajamų naudojimo bei veiklos kontrolė

10.1. ŠALFASS lėšų ir pajamų naudojimą bei jos veiklą periodiškai, ne rečiau kaip vieną kartą per metus, tikrina Visuotinio narių suvažiavimo renkama revizijos komisija. Revizijos komisijos narių skaičių, veiklos laikotarpį ir darbo tvarką nustato Visuotinis narių suvažiavimas.

10.2. Revizijos komisija privalo:

10.3. patikrinti finansinių metų ŠALFASS veiklos ataskaitą (jeigu ji sudaroma) ir kitus finansinės buhalterinės veiklos dokumentus;

10.4. pateikti artimiausiam Visuotiniam narių suvažiavimui ŠALFASS finansinės veiklos patikrinimo metų ataskaitą.

10.5. ŠALFASS veiklos kontrolė taip pat įgyvendinama ŠALFASS Prezidentui pateikiant Visuotiniam narių suvažiavimui ir Valdybai finansinių metų ŠALFASS veiklos ataskaitą. Ši ataskaita yra vieša. Kiekvieno fizinio ar juridinio asmens reikalavimu ŠALFASS turi sudaryti sąlygas ŠALFASS buveinėje ar kitais būdais su šia ataskaita susipažinti.

11. ŠALFASS įstatų keitimo tvarka

11.1. ŠALFASS įstatus papildyti ar pakeisti gali tik Visuotinis narių suvažiavimas.

11.2. Sprendimai dėl ŠALFASS įstatų keitimo priimami 2/3 dalyvaujančių suvažiavime ŠALFASS narių balsų dauguma.

12. ŠALFASS likvidavimas

12.1. ŠALFASS pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama tik ŠALFASS visuotiniame narių suvažiavime.

12.2. ŠALFASS gali būti likviduojama:

12.2.1. Visuotinio narių suvažiavimo sprendimu;

12.2.2. likus mažiau nei trims ŠALFASS nariams;

12.2.3. teismo sprendimu;

12.2.4. kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

12.2.5. Visuotinis narių suvažiavimas, nusprendusi likviduoti ŠALFASS, skiria likvidatorių, nustato jo įgaliojimus, likvidavimo terminus, inventorizacijos ir turto perėmimo tvarką.

12.2.6. Likęs ŠALFASS turtas ir lėšos perduodamos Pasaulio lietuvių bendruomenei\Lietuvių fondui

13. Dokumentų ir kitos informacijos apie ŠALFASS veiklą pateikimo nariams tvarka

13.1.1. Dokumentų apie ŠALFASS veiklą pateikimo nariams tvarką atskiru dokumentu tvirtina Valdyba. Pranešimai ir skelbimai per 30 dienų išsiuntinėjami ŠALFASS nariams elektroniniu paštu.

13.1.2. Už ŠALFASS dokumentų ir kitos informacijos pateikimą ŠALFASS nariams ir kitiems asmenims atsakingas ŠALFASS Prezidentas.

14. ŠALFASS pranešimų ir skelbimų paskelbimo tvarka, informacijos apie ŠALFASS veiklą pateikimo visuomenei tvarka

14.1. Vieša informacija su kuria reikia susipažinti ŠALFASS nariams, ŠALFASS Prezidentas turi paskelbti ŠALFASS svetainėje arba pranešti kiekvienam ŠALFASS nariui.

14.2. Bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, pateikęs ŠALFASS Prezidentui raštišką prašymą, turi teisę ŠALFASS buveinėje susipažinti su informacija apie ŠALFASS veiklą, kuri pagal įstatymus yra vieša, taip pat kurią visuomenei pateikti nusprendžia ŠALFASS Visuotinis narių suvažiavimas.

14.3. ŠALFASS Prezidentas atsako už informacijos apie ŠALFASS veiklą pateikimą to paprašiusiam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

15. ŠALFASS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo tvarka

15.1. ŠALFASS, plėtodama savo veiklą, gali steigti filialus ir atstovybes Lietuvos Respublikoje ir kitose užsienio valstybėse.

15.2. Sprendimus dėl ŠALFASS filialų ir atstovybių steigimo bei jų veiklos nutraukimo, jų nuostatų tvirtinimo, valdymo organų skyrimo ar atšaukimo, vadovaudamasi šiais Įstatais ir tų šalių įstatymais.

16. Baigiamosios nuostatos

16.1. Šie įstatai pasirašyti trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią.

16.2. Klausimai, neaptarti šiuose įstatuose, sprendžiami JAV ir Kanados valstybių įstatymuose numatyta tvarka.

Garbės teismas visiškai nereikalingas. Tai tik žaidimas. Jeigu jame dalyvauja žmonės nenutuokiantys apie teisę, tai graudu būtų klausytis tokių kalbų. Europos Sąjungoje ir Lietuvoje visuomeninės organizacijos jų neturi ir joks įstatymas šio Garbės teismo nenumato įstatuose. Garbės teismą naudoja sukarintos ir didelės organizacijos. Visus klausimus gali išspręsti Valdyba ar Suvažiavimas. Jei jie neišsprendžia ginčų, tai Lietuvoje ir visose Europos Sąjungos valstybėse ginčai sprendžiami teismuose. Kitų galimybių nėra. Tad šie įstatai paprasti ir surašyti labai suprantamai. Linkiu žengti žingsnį į tobulumą… nes gali atsitikti kaip su didžiausia pasaulio kelionių agentūra…Linkime geros kloties! Pagarbiai, Valentinas Aleksa (Pasaulio lietuvių sporto asociacija), 2019 m. rugsėjo 29 d.

 

Permanent link to this article: http://www.salfass.org/sportas/salfass-suvaziavimas-lapkricio-9-d-klyvlende/